Ocena brak

POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W BANKU

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Powinno być podjęte w razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności. W przypadku zaistnienia takich przesłanek zarząd banku zawiadamia KNB oraz przedstawia jej program postępowania naprawczego, zapewniając jego realizację.

Program naprawczy powinien obejmować działania umożliwiające poprawę wyniku finansowego i sytuacji ekonomicznej banku, w tym także skutki korzystania z ewentualnych form zewnętrznej pomocy finansowej w procesie realizacji działań sanacyjnych. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego jako organ wykonawczy KNB dokonuje analizy opracowanego przez bank programu postępowania naprawczego oraz jego oceny z punktu widzenia realności przyjętych założeń. Jeżeli ocena tych założeń jest pozytywna GINB przedkłada program naprawczy do akceptacji przewodniczącego KNB.

KNB może wyznaczyć bankowi termin na opracowanie programu postępowania naprawczego oraz zlecić jego uzupełnienie lub ponowne opracowanie.

Bank, w którym powstała strata bilansowa, może połączyć się z innym bankiem tylko po uzyskaniu zezwolenia KNB.

KNB może podjąć wobec banku określone w ustawie działania władcze, jeśli program postępowania naprawczego nie jest wystarczający lub jego realizacja nie jest należyta, polegające na:

  • Zakazie wypłat lub ograniczeniu wypłaty z zysków banku za poprzedni rok a także nakazie przekazania określonej części lub całości zysku na powiększenie funduszy własnych banku

  • Zakazie udzielania lub ograniczeniu udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych akcjonariuszom (członkom banku) oraz członkom zarządu, Rady Nadzorczej i pracownikom

  • Wystąpieniu do zarządu banku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu rozpatrzenia sytuacji banku, podjęcia decyzji o pokryciu straty bilansowej oraz podjęcia innych uchwał w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Zarząd banku powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu 14 dni, a gdyby tego nie uczynił to zgromadzenie może zwołać KNB. Koszty zwołania i odbycia walnego zgromadzenia pokrywa bank. Zakazy i żądania wymienione wyżej nie podlegają zaskarżeniu.

KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank (w szczególnych przypadkach kuratorem może być BFG).

Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności banku. Kuratorem może być też osoba prawna.

Kurator składa KNB kwartalne sprawozdanie ze swojej działalności zawierające ocenę realizacji przez zarząd banku programu naprawczego.

Kuratorowi przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec uchwał i decyzji zarządu i rady nadzorczej banku do właściwego sądu gospodarczego w terminie 14 dni od ich powzięcia. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały lub decyzji. Decyzja KNB o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna. Od tej decyzji bank może wnieść skargę do NSA w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

W przypadku gdy zarząd banku nie przekaże programu postępowania programu naprawczego do KNB albo gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego na czas realizacji programu postępowania naprawczego.

Zarząd komisaryczny (ZK) opracowuje i uzgadnia z KNB program postępowania naprawczego, kieruje jego realizacją oraz nie rzadziej niż co 3 miesiące informuje KNB i radę nadzorczą banku o wynikach realizacji programu. Koszty działalności zarządu komisarycznego obciążają bank. Ustanowienie ZK nie wpływa na organizację i sposób działania banku jako osoby prawnej. Na ZK przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawi i statucie do właściwości władz i organów banku niezależnie od treści decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego.

Z dniem ustanowienia ZK członkowie zarządu banku zostają odwołani z mocy prawa a ustanowione wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Od decyzji o ustanowieniu ZK rada nadzorcza banku może wnieść skargę do NSA. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na żądanie KNB, strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNB może podjąć decyzję o:

  • Przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego

  • Likwidacji banku

  • Wystąpienia do RM o likwidację banku państwowego

Podobne prace

Do góry