Ocena brak

POSTĘPOWANIE NABYWCÓW

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Zachowanie konsumenta jest częścią szerszej problematyki, dotyczącej zachowania człowieka w ogóle. W szerokim znaczeniu psycholodzy rozumieją zachowanie, jako każdą dającą się obserwować reakcję na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmów do otoczenia. Do jednych z ważniejszych form zachowań zalicza się zachowanie konsumenckie (postępowanie nabywców).

Definicje:

J. Engel i inni zachowanie konsumenta określają jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem i użytkowaniem produktów i usług oraz dysponowanie nimi wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania. J. Hansen definiuje zachowanie konsumenta jako ogół działań i percepcji konsumenta składających się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie tego wyboru oraz konsumowanie.

H. Fabiunke i inni uważają że zachowanie konsumenta wynika z indywidualnego odczuwania potrzeb i obejmuje całokształt obiektywnie i subiektywnie przyczyn racjonalnych i emocjonalnych, świadomych i nieświadomych jego posunięć w trakcie przygotowania do podjęcia jego decyzji na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz w czasie konsumpcji. Jest to postawa konsumenta w procesie.

M. Pohorille przez zachowanie konsumenta rozumie sposób w jaki konsument hierarchizuje swoje potrzeby i wybiera dobra i usługi służące ich zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobra.

J. Szczepański uważa że zachowanie konsumenta to odczuwanie potrzeb i ich ocena oraz przyznanie pierwszeństwa, czyli ustalenie subiektywnej hierarchii własnych potrzeb, wybór dróg prowadzących do zdobycia tych środków, obchodzenie się ze zdobytymi środkami zaspokajania potrzeb.

Wychodząc z wymienionych definicji zachowanie konsumenta można określić jako ogół czynności i sposobu działania mających na celu zdobycie środków zaspokajania potrzeb oraz obchodzenie się z tymi środkami.

Podobne prace

Do góry