Ocena brak

Postępowanie kontrolne i konsekwencje kontroli NIK

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Celem postępowania kontrolnego jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek podległych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej jednostki według określonych kryteriów w ustawie. Czynności kontrolne przeprowadzają pracownicy NIK na podstawie legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia określającego jednostkę kontrolowaną i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W ustawie przewidziana jest instytucja wyłączenia kontrolera z postępowania kontrolnego w sytuacji gdyby wyniki kontroli mogły oddziaływać na jego prawa lub obowiązki lub na prawa lub obowiązki jego najbliższych.

W związku z przeprowadzaną kontrolą upoważnionym pracownikom NIK przysługuje prawo do:

Swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanych, wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, wzywania i przesłuchiwania świadków, żądania od pracowników udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, zwoływania narad z pracownikami jednostek kontrolowanych z związku z przeprowadzaną kontrolą.

Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół ten zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności jednostki kontrolowanej. Protokół podpisuje kontroler i kierownik jednostki kontrolowanej. Jest możliwość zgłoszenia przez kierownika jednostki kontrolowanej przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole.

Jeśli zastrzeżenia zostaną zgłoszone kontroler jest obowiązany dokonać analizy i w miarę potrzeby podjąć czynności dodatkowe kontrolne. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części kontroler przekazuje na piśnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Komisja odwoławcza lub jeden z członków wyznaczony przez przewodniczącego może przyjmować wyjaśnienia od zgłaszającego zastrzeżenia, a gdy uzna to za konieczne przeprowadzić także inne czynności dowodowe. Komisja odwoławcza podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń w pełnym składzie większością głosów i nie zwłocznie przekazuje ją wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy zatwierdzenia uchwały, Prezes powołuje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń przez komisję rozstrzygającą w składzie 3 pracowników nadzorujących czynności kontrolne.

Uchwała komisji rozstrzygającej jest ostateczna: doręcza się ją wraz z uzasadnieniem zgłaszającemu zastrzeżenia. Kierownik jednostki kontrolowanej może omówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienia jego odmowy. Na wniosek kontrolera kierownik jednostki kontrolowanej lub jednostki nadrzędnej zwołuje naradę pokontrolną z udziałem zainteresowanych pracowników w celu omówienia stwierdzonych nieprawidłowości. Efektem przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie przez NIK wystąpienia pokontrolnego. W tym wystąpieniu może być także zawarta ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości. Ocena ta może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Wobec wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje w terminie 7 dni od jej otrzymania zgłoszenie umotywowanego zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen uwag i wniosków do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK. Ustawa w art. 98 przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny za uchylenie się od kontroli, utrudnianie jej prowadzenia w szczególności przez niezgodne z prawdą informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Podobne prace

Do góry