Ocena brak

Postępowanie koncesyjne

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Postępowanie w sprawie udzielenia koncesji jest postępowaniem administracyjnym. Zarówno udzielenie koncesji, jak i odmowa jej udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu następuje w drodze administracyjnej. Decyzja powinna zawierać wszystkie elementy, które są konieczne ze względu na wymagania zawarte w art.107 § 1, a więc:

Oznaczenie organu koncesyjnego, Datę wydania, Oznaczenie koncesjonariusza, Powołanie podstawy prawnej wydania decyzji, Przedmiot decyzji, Uzasadnienie praktyczne i prawne, Pouczenie, czy i w jakim trybie decyzja może być wzruszona, Podpis z podania imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Zgodnie z art.4 pkt.1 organem koncesyjnym jest organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego, upoważniony na podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. Organ koncesyjny może określić w koncesji szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ koncesyjny jest obowiązany przekazać każdemu zainteresowanemu przedsiębiorcy szczegółową informację o szczególnych warunkach niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji.

Koncesja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek ten powinien zawierać: Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres Numer w rejestrze przedsiębiorstw Określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja Informacje określone w przepisach odrębnych ustaw Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w przepisach wydanych przez ministrów właściwych ze względu na przedmiot działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.

Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji organ koncesyjny może: Wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Art. 19 zobowiązuje organ koncesyjny do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym informacji o możliwości uzyskania koncesji, gdy nie jest możliwe jej udzielenie wszystkim przedsiębiorcom. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji w następujących sytuacjach: Gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie lub szczególnych warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom.

Ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa, Ze względu na inny ważny interes publiczny, Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy administracyjnej udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielenie koncesji ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz ze względu na inny ważny interes publiczny, ogłaszając to w monitorze Sądowym i Gospodarczym. Organ koncesyjny jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej w zakresie: Zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją Przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej Obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli, lun innego ważnego interesu publicznego Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy:

Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją

Przedsiębiorca nie podjął działalności objętej koncesją mimo wezwania organu koncesyjnego lub zaprzestał wykonywania działalności gosp. objętej koncesją. Organ koncesyjny cofa koncesję lub zmienia jej zakres w przypadku, gdy przedsiębiorca:

W wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego, niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją

Rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej określone przepisami prawa

Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art.22 ust. 1 i 2 , może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową.

Podobne prace

Do góry