Ocena brak

Postępowanie in iure i apud iudicem

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Stadia procesu cywilnego zwyczajnego :

  • in iure – przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem, edylem kurulnym); przygotowanie przez urzędnika i nadanie biegu procesowi oraz udzielenie odpowiednich środków procesowych i zatwierdzenie wybranego przez strony sędziego; wezwanie pozwanego do stawienia się przed pretorem – in ius vocatio, dla umożliwienia wszczęcia procesu, czy też egzekucji następowało z inicjatywy powoda, a nie z urzędu.

Postępowanie formułkowe dopuszczało zastępstwo procesowe, osobę prowadzącą proces jako stronacognitor – ustanowiony w obecności strony przeciwnej (z zachowaniem formułki) lub procuratormusiał on in iure wykazać swoje upoważnienie, czasem dać stronie przeciwnej zabezpieczenie - cautio.

Edictio actionis – w stadium in iure przed pretorem powód oznajmiał pozwanemu jaką skargę zamierza przeciwko niemu wytoczyć; zwracał się też do pretora o zezwolenie o użycie konkretnej skargi (postulatio actionis), wskazując konkretną formułkę w edykcie (jeśli istniała). Pretor po zbadaniu natury procesowej (właściwość sądu,, legitymacja procesowa) i materialno – prawnej (ew. formułki skargi w edykcie) roszczenia, udzielał powództwa - actionem dare, bądź odmawiał udzielenia skargi – actionem denegare.

  • apud iudicem – przed sędzią(ami) prywatnym(i) (wybranym/i ze specjalnej listy), który(rzy) przeprowadzał proces i wydawał wyrok.

Przejawia się tutaj mieszany charakter zwyczajnego postępowania sądowego, z dopuszczeniem prywatnego postępowania polubownego, organizowanego i kontrolowanego przez pretora. Ten rodzaj autonomii zlikwidowano w następnym okresie – za dominatu proces przeprowadzał urzędnik (sędzia) państwowy.

Kondemnacja pieniężna –zasada, wedle której pozwany mógł być zasądzony w wyroku jedynie na świadczenie pieniężne, a nie np. na zwrot rzeczy w naturze.

Podobne prace

Do góry