Ocena brak

Postępowanie Administracyjne ogólne - Pojęcie Postępowania Administracyjnego Ogólnego

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Nazwę postępowania administracyjnego z dopełnieniem „ogólne” nadaje się postępowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej.

Postępowanie administracyjne nie jest przeznaczone do załatwiania spraw określonego rodzaju. Jest ono postępowaniem w pełnym tego słowa znaczeniu „ogólny” tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów administracji. Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały – na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczegółowych.

Rozdział spraw pomiędzy różne tryby postępowania opiera się, więc na tej zasadzie, iż dla wydawania pewnych rodzajów decyzji stworzono tryby szczególne (postępowanie wywłaszczeniowe, przymusowe i in.), precyzując dokładnie rodzaj załatwianych w nich spraw, zaś wszystkie pozostałe sprawy obejmuje postępowanie ogólne, bez względu na ich charakter.

W postępowaniu administracyjnym ogólnym podejmowane są decyzje w sprawach budowlanych, sanitarnych, drogowych, mieszkaniowych, rolnych, leśnych, przemysłowych, melioracyjnych i in. Jak widać, różnorodność spraw jest wielka. Zarówno wydanie prawa jazdy, jak i nakazu rozebrania balkonu grożącemu zawaleniem – następuje w sposób przewidziany przepisami postępowania administracyjnego ogólnego.

Przepisy regulujące zasady, formy i tryb postępowania administracyjnego zawarte są w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a) z 14 czerwca 1960 r.

Podobne prace

Do góry