Ocena brak

Postępowanie Administracyjne ogólne - Decyzja

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Decyzja jest aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę. Kończy ona, więc postępowanie w danej instancji. Decyzja powinna mieć formę pisemną.

Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy:

  • Oznaczenie organu wydającego decyzję
  • Data wydania decyzji 
  • Oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana 
  • Podstawa prawna decyzji 
  • Rozstrzygnięcie sprawy (osnowa decyzji) 
  • Pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie 
  • Podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzje (z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 
  • Uzasadnienie (w wyjątkowych przypadkach organ jest zwolniony od uzasadnienia decyzji)

Załatwienie poszczególnych spraw cząstkowych, nasuwających się w toku postępowania administracyjnego, następuje w drodze postępowań. Postępowania tym się różni od decyzji, że nie dotyczą istoty rozpatrywanej sprawy i nie kończą postępowania. Na przykład organ administracyjny postanowieniem decyduje o przesłuchaniu świadków, o wyznaczeniu rozprawy, o wezwaniu strony do osobistego stawienia się itp.

Podobne prace

Do góry