Ocena brak

Postępowanie administracyjne-ogólne

Autor /Pawsuthescatt Dodano /01.12.2006

Postępowanie administracyjne ogólne (97-99 s.)pojęcie nazwę post. Adm. Z dopełnieniem „ogólne” nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez bliższego wyjaśnienia o jaki jego rodzaj chodzi, oznacza to właśnie postępowanie ogólne. Jest ono postępowaniem w pełnym znaczeniu ogólnym, tzn. skupiającym sprawy z różnych zakresów działania administracji. Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały – na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczególnych. Przepisy regulujące zasady, formy i tryb post. Adm. Zawarte są w K. Post. Adm. Zasady postępowania administracyjnegoDo podstawowych zasad należą:1) zasada prawdy obiektywnej, - organ adm. Ma obowiązek dążyć do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma wystąpić wydanie decyzji, 2) zasada udziału stron w postępowaniu, - postępowanie adm. Odbywa się przy aktywnym udziale zainteresowanych w treści przyszłej decyzji stron 3) zasada kontroli społecznej nad postępowaniem adm., - wynika z faktu, że społeczeństwo jest żywotnie zainteresowane w ścisłym przestrzeganiu prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych, 4) zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu stron.Poza ww zasadami, mającymi charakter podstawowy, postępowanie adm. Opiera się na szeregu zasad pomocniczych.
a) zasada odrębności postępowania -administracyjnego, b) zasada oficjalności c) zasada względnej jawności, d) zasada dwuinstancyjności, e) zasada swobodnej oceny dowodów, f) zasada dyspozycyjności
g) zasada prostoty i koncentracji, h) zasada ograniczonego formalizmu, i) zasada trwałości decyzji administracyjnej. Decyzja jest aktem adm. rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie w danej instancji.- Powinna mieć formę pisemną. Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy: - oznaczenie organu wydającego decyzję, - data wydania decyzji - oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana - podstawa prawna decyzji, - rozstrzygnięcie sprawy (osnowa decyzji), - pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie- podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzję( z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)- uzasadnienie ( w wyjątkowych przypadkach organ jest zwolniony od uzasadniania decyzji).Środki odwoławcze Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie. Przepisy k.p.a znają 3 środki odwoławcze:
1) odwołanie 2) zażalenie 3) wniosek o wznowienie postępowania. Ad1- odwołanie wnosi strona w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Odwołanie nosi sięga pośrednictwem organu, który wydał decyzję, od organu wyższego szczebla lub samorządowego kolegium odwoławczego. Nie wymaga ono szczególnego uzasadnienia. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w toku instancji. Ad2 – zażalenie przysługuje stronom od zapadających w toku postępowania postanowień, ale tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w kpa. Wnosi się je w ciągu 7 dni ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Ad3. – jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Zmierza on do podjęcia na nowo postępowania, które zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji. Może nastąpić gdy:a) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa b) dowody, na których oparł się organ okazały się fałszywe c) wyjdą na jaw nowe okoliczności , nie znane w chwilii wydania decyzji.

Podobne prace

Do góry