Ocena brak

Postawy społeczne

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

- w socjalizacji behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) – postawa to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badacza) – Lazarsfeld, Saufer 

-> postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów tych zachowań, które wyrażają dyspozycję, gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na pewne obiekty, którymi mogą być przedmioty materialne i idealne (postawa to pochodna do osobowości)

-> Mikka – względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu, bądź dyspozycja, podatność do występowania takiego stosunku wyrażająca się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub naturalnych. (Postawa to część osobowości człowieka).

Postawy wyrażają się werbalnie lub zachowaniowo

Postawa składa się z trzech elementów:

1. Poznawczy (nasza wiedza o przedmiocie, przekonania, przypuszczenia wątpliwości)

2. Emocjonalny (uczucia moralne, estetyczne, religijne, które jednostka przejawia w pewnych sytuacjach i zachowaniach. Z ocenami zazębiają się motywy – pragnienia, aspiracje, życzenia)

3. Zachowaniowy (czynności, które podejmujemy w stosunku do pewnego przedmiotu)

Parsons:

* poznawczy

* oceniający

Postawa daje się opisać przez:

- treść przedmiotową (to czego dotyczy)

- zakres (zasięg, liczba przedmiotów postawy)

- kierunek (poz., neutr, neg.)

- siła

- złożoność (obecność wszystkich 3 składników)

- zwartość

- trwałość (czy ulega zmianie czy nie)

Siła postawy jest większa gdy postawa jest wyraźniej ukierunkowana.

Klasyfikacja:

- pozytywne i negatywne

- ogólne i specyficzne

- publiczne i prywatne

- indywidualne i zbiorowe

- personalne (odnoszą się do osób -> intrapersonalne do siebie samych i interpersonalne), rzeczowe (dotyczą przedmiotów materialnych i innych elementów kultury materialnej) i ideowe (odnoszą się do instytucji, norm społecznych, doktryn filozoficznych, moralnych i naukowych światopoglądów)

Szczególny przypadek postaw personalnych to stereotypy

STEREOTYPY:

Obraz, wizerunek, ale zaślepiony, którego przedmiotem jest jakiś fakt, zjawisko społeczne (głównie kategorie społeczne ludzi). Zbitka pojęciowa, klisza.

Pojęcie stereotypu wprowadził Lippman badacz opinii publicznej („Opinia publiczna”). Ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną poprzez pryzmat stereotypów jakie żywią. Uzgadnianie, uspójnianie elementów – nie można na coś patrzeć pozytywnie i negatywnie zarazem.

Istnieją autostereotypy (................ wizerunki, które mamy o nas samych) i heterostereotypy (stereotypy, które tworzą o nas innych).

Stereotypy są interesujące ponieważ:

* stereotyp jest obrazem cząstkowym, jednostkowym, fikcją pojęciową, która nie odzwierciedla adekwatnie jakiegoś faktu. Stereotyp jest zawsze fałszywy, kłamliwy

* stereotyp jest czyimś dziełem, dziełem społeczności, który należy do jej kultury.

Podobne prace

Do góry