Ocena brak

Postawa zorientowana społecznie i postawa zorientowana indywidualistycznie

Autor /gorol Dodano /12.04.2011

Analizą statystycznego rozkładu postaw, które można nazwać etyką zorientowaną indywidualistycznie i etyką zorientowaną społecznie. Przez etykę zorientowaną indywidualistycznie rozumie się system norm regulujących zachowania społeczne ludzi, w którym normami dominującymi są te, które regulują zachowanie wobec innych członków małych, mniej lub bardziej nieformalnych grup. I lak, ogólnie rzecz biorąc, jednostki kierujące się etyką indywidualistyczną potępiają złodziei, zabójców, cudzołożników, oszustów i fałszywych świadków, to jest tych, którzy w stosunkach bezpośrednich działają na szkodę innych jednostek.

Nawet, jeśli takie zachowanie faktycznie nie wstępuje w pewnych wąskich kręgach osób znających się (lub mogących się znać) wzajemnie, to i tak oceny te pozostają generalizacjami tego rodzaju doświadczeń małych grup. W konsekwencji, u podstaw norm etyki indywidualistycznej znajdują się rozmaite elementarne typy zachowania, uznawanego bądź potępianego w wąskich układach międzyludzkich.

Z drugiej strony, normy etyki zorientowanej społecznie odnoszą się do ról i stanowisk społecznych, które są lub mogą być zajmowane przez jednostkę. Dominującym aspektem owych norm jest fakt, że nie dokonują one oceny osobistych cech jednostki ani rozmaitych elementów jej sposobu postępowania jako osoby. Oceniają one natomiast skutki wynikające Z faktu, że dana jednostka zajmuje określoną pozycję w strukturze społecznej.

Podobne prace

Do góry