Ocena brak

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji. Wykonywane jest ono wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji, które wykonywane jest wyłącznie przez brokerów reasekuracyjnych.

Działalność agencyjna polega na zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub pośredniczeniu przy zawieraniu umów. Działalność ta może być wykonywana wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających następujące uprawnienia:

1) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,

3) ukończyły zorganizowane przez zakład ubezpieczeń szkolenie zakończone egzaminem,

4) mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego.

Działalność brokerska może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru i może być prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne. Organ nadzoru wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej na wniosek:

1) osoby fizycznej, jeżeli osoba ta:

a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe,

d) zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

e) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej,

f) zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej,

2) osoby prawnej, jeżeli osoba ta:

a) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) członkowie zarządu dają rękojmię należytego prowadzenia działalności brokerskiej,

c) zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej.

Podobne prace

Do góry