Ocena brak

Posiedzenie sądowe

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

W postępowaniu cywilnym możemy rozróżnić dwa zasadnicze rodza­je posiedzeń sądowych: jawne i niejawne.

Posiedzenia jawne odbywają się z udziałem stron lub ich przedstawicieli oraz w zasadzie przy udziale publiczności, czyli osób nie uczestniczących w postępowaniu. Posiedze­nia niejawne odbywają się bez udziału stron, ich przedstawicieli oraz z wyłączeniem publiczności. Nie uczestniczy w nich także prokurator. Na posiedzenia niejawne mogą być jednak wzywane określone osoby. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają — poza stronami i osobami wezwanymi — tylko osoby pełnoletnie. W procesie regułę stanowią posiedzenia jawne, a sąd orzekający roz­poznaje sprawy na rozprawie.

Wyznaczanie posiedzeń sądowych należy zawsze do przewodniczące­go — zgodnie z przyjętą zasadą kierownictwa sądowego postępowaniem.

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, poza nim tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądu ułatwi prze­prowadzenie sprawy lub przyczyni się do zaoszczędzenia kosztów.

O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jaw­nym należy doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej na tydzień przed posiedzeniem, a tylko w pilnych wypadkach termin ten może być skrócony do trzech dni.

Kierownictwo posiedzenia spoczywa w rękach przewodniczącego. który z tego tytułu spełnia szereg czynności. Przewodniczący otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje pytania, upoważ­nia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia. Może także odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeśli uzna je za niewłaściwe lub zbyteczne. Z przebiegu posiedzenia jawnego spisuje się protokół.

Z posiedzenia niejawnego należy sporządzić notatkę urzędową, Jeżeli nie wydano na tym posiedzeniu orzeczenia.

Podobne prace

Do góry