Ocena brak

Posiedzenia Sejmu i Senatu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Obradowanie Sejmu i Senatu na posiedzeniach jest zasadą konstytucyjną. Posiedzenia to obrady, objętych jednym i tym samym porządkiem. Porządek dzienny ustalają Marszałek Sejmu i Senatu po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. Posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez prezydia lub uchwały izb. Jedynie 1-e w kadencji posiedzenie Sejmu i Senatu zwołuje prezydent w ciągu 30 dni od dnia wyborów i jest ono poświęcone na odebranie ślubowania od nowo wybranych posłów senatorów oraz na dokonanie wyboru marszałka, wicemarszałków, sekretarzy Sejmu i Senatu.

Konstytucja ustala zasadę jawności posiedzeń, chyba że są utajnione ze względu na dobro państwa co wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż liczba głosów „za” musi być większa niż suma głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Podobne prace

Do góry