Ocena brak

Porty Morskie Uni Europejskiej Jako Element Logistycznego Łańcucha Dostaw

Autor /alien Dodano /28.03.2006

Porty Morskie Uni Europejskiej Jako Element Logistycznego Łańcucha Dostaw.
I. Rola Logistyki we współczesnej gospodarce
1.1 Istota i funkcje logistyki
1.2 Rola łańcucha logistycznego w procesie przepływów zasobów
1.3 Rozwoju łańcucha dostaw z perspektywy portów morskich


Greckie słowo logistyka pochodzi od słów : logos ( rozum, myślenie, liczenie), logistes
(rachmistrz), logistikon (siła rozumu, rozsądek). Ze względu na swój szeroki zakres zagadnienia „logistyka” nie doczekała się jeszcze jednolitej definicji. Chcąc zaprezentować znaczenie tego procesu w skali całej gospodarki. Jedną z najtrafniejszych definicji owego procesu jest pojęcie określające „ logistykę jako zintegrowany system planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania procesów fizycznych obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań, w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów.
Podobna prostotą znaczenia definicji słowa : logistyka : cechuje się jedna z organizacji logistycznych „The Council of Logistics Management”, która opisuje termin następująco „Logistyka to proces planowania, realizacji i sterowania sprawnym, efektywnym kosztowo przepływem i magazynowaniem dóbr- surowców, zapasów produkcyjnych, gotowych wyrobów oraz związaną z tym informacją od punktu początkowego do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb klientów1”
Podmiotowe podejście do zagadnienia logistyki opisuje „logistykę „ jako: „kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych kosztach.2 W podanej definicji materiał określać ma surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, części zamienne i materiały eksploatacyjne, zaś obszar ma znaczenie terytorialne (wydział, zakład, region) lub branżowe (przemysł spożywczy, dystrybucja leków itp.) . Rozległość funkcji logistyki i liczne próby zdefiniowania jej wiązały się ze skomplikowanymi badaniami nad istota procesu logistycznego . Próby te ewoluowały i doprowadziły to najbardziej trafnej definicji słowa logistyka „ nauka zajmująca się analizą efektywności procesów logistycznych pod względem kosztów, czasu, bezpieczeństwa i wzajemnych ich relacji związanych ze specyfika rynku, na jakim konkretna organizacja funkcjonuje lub rodzajem produkcji wykonywanej przez tę organizację, a zarazem transformacją ich wraz z zmianą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.3
Kolejną próbą rozwinięcia definicji słowa „logistyka „ zajmował się S. Krawczyka, który określa „logistykę, jako planowanie, koordynację i sterowanie przebiegiem, zarówno w aspekcie czasu jak procesów przestrzeni, realnych procesów realizujących przyjęte cele. W szczególności dotyczy to przestrzennego i czasowego: - rozmieszczenia, - stanu i przepływu dóbr będących podmiotami tych procesów, a więc ludzi, dóbr materialnych, informacji i ośrodków finansowych.

Podobne prace

Do góry