Ocena brak

PORTAL CHARLES (1893-1971) - generał dywizji

Autor /ala125 Dodano /28.02.2011

Brytyjski oficer lotnictwa, rozpoczął karierę bojową w czasie I wojny świa­towej. W kwietniu 1940 r. objął stano­wisko dowódcy lotnictwa bombowe­go (Bomber Command). Położył wielkie zasługi w organizowaniu lot­nictwa bombowego i nalotów na Niemcy. Był gorącym zwolennikiem niszczenia całych rejonów przemysło­wych Niemiec zamiast bombardowa­nia wybranych zakładów, co, jak twierdził, leżało poza możliwościami brytyjskich bombowców. W paździer­niku 1940 r. objął stanowisko szefa sztabu sił powietrznych.

Przekonany, że wojnę można wygrać niszcząc z powietrza miasta wroga, we wrze­śniu 1941 r. opracował plan wystawie­nia floty 4000 bombowców, które miały spustoszyć 43 największe mia­sta niemieckie i zmusić Rzeszę do ka­pitulacji. Nierealność planu rozsier­dziła premiera Winstona Churchilla, który napisał w licie do Portala: „...Człowiek powinien zaangażować wszystkie swoje siły w to, co robi, ale nierozsądny jest ten, który myśli, że istnieje jedna metoda wygrania tej wojny lub każdej innej wojny toczonej przez państwa o równych siłach".

Przekonanie o skuteczności nocnych nalotów dywanowych doprowadziło go do konfliktu z dowództwem amery­kańskiego lotnictwa bombowego opo­wiadającym się za niszczeniem wy­branych obiektów w czasie nalotów dziennych. Portal sam umożliwił zaże­gnanie konfliktu w czasie konferencji w Casablance w styczniu 1943 r. , gdy zgodził się na wspólną ofensywę bom­bową (naloty amerykańskie w dzień, brytyjskie - w nocy).

Na początku 1944 r. zaczął wątpić w skuteczność nocnych nalotów dywanowych i pod­jął próbę wysyłania samolotów do nocnych bombardowań wybranych celów. Zmiana strategii doprowadziła do ostrego konfliktu z szefem Do­wództwa Lotnictwa Bombowego Ar­thurem *Harrisem, opowiadającym się za kontynuowaniem nalotów dywa­nowych.

Podobne prace

Do góry