Ocena brak

Porozumienia ograniczające konkurencję

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Zagrożeniem dla wolnej konkurencji jest nadużywanie przewagi rynkowej, która prowadzi do utrwalania lub podwyższania monopolizacji rynku, a w efekcie do ograniczenia swobody funkcjonowania innych podmiotów na rynku. Przewagę taką mogą uzyskać przedsiębiorcy którzy w celu wyeliminowania, ograniczenia lub naruszenia konkurencji zawierają pomiędzy sobą porozumienia polegające w szczególności na:

 

  • ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów.

  • ograniczania lub kontrolowania produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji

  • podziału rynków zbytu lub zakupu

  • stosowania w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów , stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji

  • uzależnienia zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia , nie mającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy

  • ograniczania dostępu do rynku lub eliminowania z rynku przedsiębiorców nie objętych porozumieniem

  • uzgadniania przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert , w szczególności dotyczących zakresu prac lub ceny (zmowa przetargowa)

 

Praktyki te mogą polegać zarówno na podwyższaniu cen, jak i pobieraniu ich w nadmiernie wygórowanej wysokości. Podwyższanie cen może być efektem ograniczania bądź wstrzymywania podaży masy towarowej. Praktyki te, których istotą jest sztuczne tworzenie niedoboru, podejmowane są dla podwyższania cen zarówno w celu zwiększenia zysków, jak i ograniczenie strat. Do stwierdzenia praktyki wystarczająca jest świadomość podmiotu, iż manipulowanie masą podaży może prowadzić do ruchu cen.

Podwyższenie ceny może być także skutkiem wstrzymania sprzedaży towarów. Praktyka ta ma czysto spekulacyjny charakter. W tym przypadku wykorzystanie przewagi rynkowej polega na zupełnym zablokowaniu podaży masy towarowej, by po jej odblokowaniu oferować towary po wyższej cenie.

Jednak przy spadkowej tendencji popytu wprowadzanie do obrotu dodatkowej masy towarowej mogłoby pociągnąć za sobą spadek cen poniżej ponoszonych kosztów. W takich warunkach wstrzymywanie się ze sprzedażą jest zachowaniem racjonalnym i uzasadnionym.

Praktyką jest zawarcie porozumienia pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a operatorem telewizji kablowej w celu ograniczenia dostępu do rynku innym operatorom telewizji sieci kablowej i wyeliminowania z rynku konkurentów nie objętych porozumieniem. Urząd stanął na stanowisku, że na rynku powinna funkcjonować konkurencja, skoro nie ma przeszkód prawnych, ekonomicznych ani technicznych aby w zasobach mieszkaniowych spółdzielni sieci kablowe funkcjonował więcej niż jeden operator telewizji kablowej. Urząd uważa, że gdy na rynku działa dwóch lub więcej konkurentów o wyborze jednego z nich decydować powinni odbiorcy usług, a nie uzyskanie przez jednego z nich przywileju wyłączności świadczenia usług, gdyż godzi to w wolność konkurowania.

 

Porozumienia takie są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

W przypadku stwierdzenia, którejkolwiek z wymienionych praktyk , organ antymonopolowy ma obowiązek wydania decyzji nakazującej zaniechanie tej praktyki ponadto może też zastosować sankcje przewidziane w art.101 ustawy (kary pieniężne). Decyzja organu zastępuje w tym przypadku rynek nie konkurencyjny.

Podobne prace

Do góry