Ocena brak

Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

ATENY (demokracja)

1. Zgromadzenie wszystkich obywateli

( kworum 6 tyś. obywateli ).

2. Publiczne dyskusje nad ustawami.

3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.

4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę urzędników.

5. Urzędnicy i członkowie Rady Pięciuset byli opłacani, pozwalało to uczestniczyć

w życiu politycznym ludziom niezamożnym.

6. Urzędnicy sądowi to 6 tyś. obywateli wylosowanych i podzielonych na komplety sędziowskie.

Sąd skorupkowy do osądzania urzędników zagrażających ustrojowi

państwa.

RZYM (republika)

1. Najwyższy organ władzy to zgromadzenie ludowe, dalej rada ( senat ) i urzędnicy.

2. Projekty ustaw przedstawione

do przegłosowania bez dyskusji.

3. Urzędnicy mieli władzę ustawodawczą.

4. Zgromadzenie wybierało urzędników i kontrolowało ich pracę. Urzędy były kadencyjne nat - rada utworzona przez ojców rodów rzymskich.

-kontroluje politykę państwa

- władza w rękach bogatych

(urzędnicy nie byli opłacani)

6. Urzędnicy:

- edyl - zaopatrzenie miast

- kwestor - pomocnik konsula do spraw finansowych

- cenzor - spis wolnej ludności według majątków i podział obywateli na k epiderma (skórka) tworzy wklasy

- trybun ludowy - chroni interesy plebejuszy, dom trybuna to azyl, on sam osoba nietykalna

- pretor - urzędnik sądowy

- dyktator - powoływany na 6 miesięcy w sytuacji zagrożenia bytu państwa. Urząd jednoosobowy, władza absolutna

- konsul - najwyższa godność, dwóch ludzi na jeden rok. Najwyższa władza wojskowa i religijna. Zwoływanie zgromadzeń i posiedzeń senatu

Do góry