Ocena brak

Poręczenie spłaty kredytu

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umową terminie. Udzielenie poręczenia powoduje osobistą odpowiedzialność poręczyciela tzn. odpowiedzialność całym swoim majątkiem i powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczenie może być udzielone przez osoby prawne jak i fizyczne. Przy poręczeniach osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim niezbędne jest uzyskanie zgody współmałżonka na piśmie pod rygorem nieważności.

Przed przyjęciem poręczenia bank zobowiązany jest sprawdzić i ocenić:

  • stan finansowy poręczyciela

  • istnienie powiązań rodzinnych, organizacyjnych i gospodarczych poręczyciela i kredytobiorcy.

Poręczenie może być bezterminowe – gdy w umowie poręczenia nie wskazano okresu, w którym poręczyciel będzie ponosił odpowiedzialność.

Poręczenie może być również terminowe – jeżeli poręczyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w ciągu okresu oznaczonego w umowie poręczenia. Poręczenie terminowe nie może być odwołane.

Zobowiązanie poręczyciela wygasa w przypadku:

  • spłaty kredytu wraz z odsetkami lub umorzenia zobowiązania kredytobiorcy

  • przejęcie zobowiązań wobec banku przez inną osobę (przejęcie długu)

Po spłacie długu przez poręczyciela w całości bank obowiązany jest zwrócić poręczycielowi złożone przez niego oświadczenie.

Podobne prace

Do góry