Ocena brak

Poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

poradnie rehabilitacji dla dzieci i mło­dzieży z wadami słuchu; specjalne placówki prowadzone przez Polski Związek Głuchych przeznaczone dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu (głuchych i niedosłyszących). Zadaniem ich jest udzielanie tym dzieciom i młodzieży pomocy w rehabilitacji i społecznej integracji. W skład perso­nelu tych poradni wchodzą: lekarz, którego zadaniem jest diagnoza i re­habilitacja zaburzeń słuchu oraz do­branie odpowiedniego aparatu słucho­wego; 2) psycholog zajmujący się oce­ną rozwoju psychicznego i społeczne­go oraz współpracujący z rodzicami i pozostałymi specjalistami; 3) logo­peda pracujący nad rozwojem umie­jętności mówienia (mowa ustna i od­czytywanie mowy z ust). Zadania te realizowane są w formie bezpośred­nich zajęć (ćwiczeń) z dziećmi i z mło­dzieżą oraz porad i instruktażu pro­wadzenia ćwiczeń w domu udzielane­go rodzicom. Niektóre poradnie pro­wadzą tzw. punkty logopedyczne w terenie, których głównym zadaniem jest praca z dziećmi i ich rodzicami nad rozwojem mowy i odczytywaniem jej z ust.

Do góry