Ocena brak

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Cele poradnictwa wychowawczego i rodzinnego

Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011

1 Udoskonalanie procesu przygotowania jednostki do aktywności społecznej, oraz jak najlepsze umożliwienie jej kontaktów społecznych poprzez wykrywanie i korygowanie braków rozwojowych, rozwijanie zdolności, rozwijanie nowych zainteresowań i dążeń.

2 Optymalizowanie procesu przygotowania do pracy zawodowej poprzez interwencję w procesy przeddecyzyjne, ściśledecyzyjne i postdecyzyjne w wyborze zawodu, przez dostosowanie informacji zawodowej, ukazywanie perspektyw, stymulowanie rozwoju aspiracji, motywacji, opracowanie wstępnej diagnozy, przydatności zawodowej, śledzenie i korygowanie losów zawodowych wychowanków.

3 Przygotowanie do spędzania czasu wolnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, do rozwijania własnej osobowości, wskazywania możliwości samokształcenia i wszechstronnego samodoskonalenia się.

4 Udoskonalenie środowiska, poprawa procesu informowania podmiotu lub dążenie do wzmożenia jego aktywności poprzez oddziaływanie terapeutyczne.

5 Określenie warunków optymalnego rozwoju każdej jednostki.

6 Udzielanie pomocy w adaptacji szkolnej uczniów (rodzic, nauczyciel, pedagog).

7 Pomoc w przezwyciężaniu trudności wychowawczych.

8 podniesienie efektywności wychowawczej szkoły.

9 Dostarczenie szkole narzędzi do wykrywania przyczyn niepowodzeń szkolnych i określanie dojrzałości szkolnej uczniów.

Do góry