Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaoświatowymi: Współpraca z zagranicą

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w okresie sprawozdawczym specjaliści poradni, w znacznie szerszym zakresie, nawiązali współpracę z zagranicznymi partnerami, współuczestnicząc w różnych międzynarodowych programach, projektach oraz konferencjach. Próby te zostały potraktowane w sprawozdaniach jako szczególne osiągnięcia w pracy, zasługujące na wyróżnienie. W poszczególnych województwach przedstawiało się to nastepujaco:

województwo kujawsko-pomorskie

 • Uczestnictwo w projekcie PHAREPromocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim”, rozwój programu pracy poradni w zakresie poradnictwa zawodowego, uzyskanie sprzętu komputerowego i multimedialnego,

 • Praca z grupą Grafitti – młodzieżą z grup ryzyka, subkultur młodzieżowych, w konflikcie z prawem. Przygotowanie przez młodzież w 2005 r., po okresie 2-letniej pracy, wniosku o pozyskanie funduszy w ramach programu „Młodzież” z Funduszy Europejskich, co umożliwiło w efekcie wymianę toruńskiej młodziezy z młodzieżą z partnerskiego miasta Strasburga.

województwo opolskie

 • Współpraca z przedstawicielami Narodowej Agencji Programu „Socrates” oraz Francuskiej Agencji Programu „Leonardo da Vinci” – Program Akademia.

województwo podkarpackie:

 • Zorganizowanie konferencji, w ramach projektu polsko-francuskiego „Transition”, pt. „Orientacja zawodowa w gimnazjum – wykorzystanie rozwiązań francuskich” (PPP Nr 1 w Tarnobrzegu).

województwo pomorskie:

 • Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w obozie twórczości w Niemczech przez poradnię w ramach Odysei Umysłu (jedyna grupa z Polski).

 • Realizowanie „Programu English Teaching”.

województwo śląskie:

 • Zorganizowanie 2 szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli polskiego szkolnictwa narodowościowego na Zaolziu.

 • Współorganizowanie międzynarodowej konferencji dla nauczycieli z Niemiec, Czech i Węgier.

 • Aktywny udział w organizacji „Tyskiego Dnia Dialogów Europejskich” w ramach Polsko-Niemiecko-Francusko-Irlandzkiego Seminarium (wymiana doświadczeń oraz udział dyrektora PP-P w Tychach w Międzynarodowym Seminarium w Berlinie, wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych).

 • Dwa wyjazdy delegacji z PP-P w Chorzowie do Niemiec i Czech.

 • Udział pracownika poradni w konferencji w Dublinie w ramach programu Socrates-Comenius oraz reprezentowanie poradni na Targach Comeniusa, opracowanie folderu poradni w języku angielskim.

 • Uczestnictwo w Projekcie Comenius 3, m. in. współtworzenie wniosku o dotacje z programu na rzecz Projektu „Wspomaganie nauczycieli języków obcych w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się”.

województwo warmińsko-mazurskie:

 • Zorganizowanie we współpracy z MEiN, Ambasadą Republiki Francuskiej oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej konferencji: „Orientacja zawodowa w gimnazjum – wykorzystanie rozwiązań francuskich” (PPP Nr 2 w Olsztynie).

Z zaprezentowanego wyżej materiału widać, że najwięcej działań z zakresu współpracy z zagranicznymi partnerami podjęli pracownicy poradnictwa z województwa śląskiego.

Do góry