Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaoświatowymi

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zajmują znaczącą pozycję w strukturze instytucji wprowadzajacych zagadnienia profilaktyki, terapii i wychowania na różne płaszczyzny życia społecznego (władze, instytucje, media), stając się coraz ważniejszymi partnerami dla przedstawicieli oświaty oraz decydentów różnych szczebli.

W okresie sprawozdawczym, jak zwykle, współpracowały z instytucjami podlegającymi Ministerstwu Edukacji i Nauki, w tym z uniwersytetami i innymi szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, kuratowiami oświaty oraz z resortami: zdrowia, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości, administracji państwowej, których placówki działają na terenie danego województwa, a także z instytucjami i organizacjami pozarzadowymi.

Należy stwierdzić, że pracownicy poradnictwa byli obecni wszędzie tam, gdzie znajdowały się placówki pracujące na rzecz dzieci i młodzieży, a więc: w sądach, prokuraturze, policji, rodzinnych ośrodkach diagnostycznych, centrach pomocy rodzinie, przychodniach i szpitalach, zespołach ds. „Orzekania o stopniu niepełnosprawności”, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych, komisjach ds. rodziny, powiatowych urzędach pracy, gminnych ośrodkach pracy, biurach karier, środowiskowych hufcach pracy, zakładach pracy zatrudniających młodocianych, miejskich i gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, różnych stowarzyszeniach rządowych i pozarządowych (np. Polski Związek Niewidomych, Polski Zwiazek Głuchych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych) itd. Specjaliści poradni współpracowali również z konsultantami i metodykami z placówek doskonalenia nauczycieli (centralnych, wojewódzkich i lokalnych), z wizytatorami kuratoriów oświaty, a także z mediami, prasą lokalną i regionalną kreując wizerunek swich placówek.

Współpraca z wymienionymi instytucjami przejawiała się m.in. w następujących działaniach:

 • konsultacjach i poradach udzielanych pracownikom poszczególnych placówek,

 • terapii psychologicznej wspomagajacej terapię medyczną w klinicznych przypadkach anoreksji, bulimii, nerwic itp. – w ramach współpracy ze służbą zdrowia,

 • uczestnictwie w pracach lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania problemom dzieci i młodzieży,

 • organizowaniu i współorganizowaniu konferencji, seminariów, narad, spotkań,

 • przygotowywaniu różnych imprez środowiskowych, akcji, kampanii, targów edukacyjnych, dni otwartych itp.,

 • konstruowaniu programów środowiskowych zapobiegających np. przestępczości,

 • zbieraniu i opracowywaniu danych dla samorządów,

 • prowadzeniu badań przesiewowych,

 • diagnozowaniu i opiniowaniu na wniosek sądów,

 • prowadzeniu staży dla bezrobotnych magistrów psychologii i pedagogiki,

 • organizowaniu praktyk studenckich dla przyszłej młodej kadry psychologów i pedagogów,

 • aranżowaniu spotkań informacyjnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin zastępczych w ramach współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym,

 • licznych szkoleniach ( np. dla pracowników straży pożarnej nt. umiejętności postepowania z dziećmi w sytuacjach zagrożenia).

Do góry