Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Uregulowania prawne

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

1. Słabe doprecyzowanie pojęć dotyczących zadań poradnictwa w aktualnie obowiązujących aktach prawnych i w związku z tym częste problemy z interpretacją niektórych przepisów (np. dotyczących wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego wychowania przedszkolnego).

2. Brak jednoznacznych przepisów prawnych dot. orzekania w sprawie dzieci przewlekle chorych.

3. Skomplikowane procedury wydawania orzeczeń uchylających.

4. Brak odniesienia do uczniów słabosłyszących w kontekście egzaminów w rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (z dnia 18 stycznia 2005 r.), w związku z czym dyrektorzy szkół nie chcą stosować wskazań Komisji Egzaminacyjnej.

5. Brak jednolitej interpretacji aktów prawnych dotyczących dowozu dzieci do szkół, w tym ponadgimnazjalnych, dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Do góry