Ocena brak

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Trudności w realizacji zadań statutowych: Doskonalenie zawodowe pracowników poradnictwa

Autor /Cyryl Dodano /07.09.2011

  1. Wysokie koszty szkoleń przeznaczonych dla pracowników poradni (specjalistyczne szkolenia często kilkakrotnie przekraczają miesięczne pobory pracowników) i niedostosowanie środków finansowych do ich potrzeb.

  2. Niewystarczająca opieka merytoryczna zapewniana specjalistom poradni realizującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego (po przeniesieniu Pracowni Doradztwa Zawodowego z CMPPP do KOWEZiU odczuwają jej brak, ponieważ zadania tej placówki ukierunkowane są na pomoc nauczycielom i szkolnym doradcom zawodowym).

  3. Zbyt mała liczba nieodpłatnych szkoleń i konferencji.

  4. Wzrost liczby dzieci z problemami matematycznymi warunkuje potrzebę szerszego przeszkolenia pracowników poradni w zakresie dyskalkulii.

Do góry