Ocena brak

Pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących; specjalnie skonstru­owane lub przystosowane przedmio­ty, przyrządy, narzędzia i urządzenia przeznaczone dla niewidomych i nie­dowidzących, umożliwiające i ułatwia­jące im wykonywanie czynności życia codziennego, naukę, pracę oraz udział w życiu kulturalnym i społecznym. Dostosowane są one do specyfiki pro­cesów poznawczych (percepcyjnych) osób z defektem wzroku i w związku z tym mają duże znaczenie kompensa­cyjne, zastępujące brak lub znaczne osłabienie wzroku. P. t. dla niewido­mych i niedowidzących dzielą się na: 1) specjalne pomoce naukowe, np. wypukłe mapy, tabliczki do pisania alfabetem Braille'a; 2) przyrządy umożliwiające niewidomym czytanie zwykłego druku; 3) przyrządy do wy­konywania czynności życia codzien­nego, np. zegarki brajlowskie, miary brajlowskie; 4) przyrządy do porusza­nia się w przestrzeni, np. białe laski, elektroniczne przyrządy, tzw. mecha­niczne przewodniki; 5) różnego ro­dzaju oprzyrządowanie stanowiska pracy oraz narzędzia przystosowane dla niewidomych, np. brajlowski mi­krometr, specjalny śrubokręt; 6) po­moce i przyrządy optyczne dla słabo-widzących, np. lupy, lunetki, pod­świetlane linijki, indywidualnie oświet­lone stanowisko pracy.

Podobne prace

Do góry