Ocena brak

Pomoc społeczna - Zadania pomocy społecznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  1)   przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

  2)   pracy socjalnej;

  3)   prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

  4)   analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

  5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

  6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Obowiązki gminy:

- diagnoza – sporządzanie bilansu potrzeb,

- udzielanie schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i udzielanie zasiłków,

- prowadzenie pracy socjalnej,

- dożywianie dzieci,

- sprawianie pogrzebów,

- kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności,

- tworzenie systemów profilaktyki,

- tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy społecznej,

- przyznawanie zasiłków specjalnych, celowych,

- pomoc w usamodzielnieniu się

- wspomaganie DPS-ów.

Obowiązki powiatu:

- diagnoza – sporządzanie bilansu potrzeb,

- specjalistyczne poradnictwo,

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

- środki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, socjalizacyjne,

- środki dla opuszczających zakłady karne,

- prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

- pomoc uchodźcom,

- pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja rządowych programów pomocy społecznej.

Obowiązki województwa:

- diagnoza – sporządzanie bilansu potrzeb,

- organizowanie banków danych,

- wyrównywanie szans,

- prowadzenie profilaktyki z zakresu uzależnień,

- prowadzenie, tworzenie regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Obowiązki wojewody:

- diagnoza – sporządzanie bilansu potrzeb,

- przyznawanie świadczeń na prowadzenie DPS-ów lub innych placówek,

- pomoc uchodźcom,

- sporządzanie rejestru, np. domów dziecka, itp.

- ocena efektywności podejmowanych działań.

Obowiązki ministra:

- określanie kierunków rozwoju pomocy społecznej,

- analiza skuteczności,

- inspirowanie nowych działań, szkolenie kadr,

- zlecanie i bilansowanie badań, analiz,

- tworzenie i finansowanie programów osłonowych,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Podobne prace

Do góry