Ocena brak

Pomoc społeczna - Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Zasiłek stały – udzielany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie maja własnych środków utrzymania lub dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego. Mogą korzystać z niego inwalidzi, osoby starsze, osoby opiekujące się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, osobom, które stały się inwalidami przez 18 rokiem życia.

Dodatek do zasiłku stałego – przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia nie ma uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to przysługuje w okresie trwania długotrwałej choroby. ( 95 zł)

Zasiłek stały wyrównawczy – przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki: pierwszym jest niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, drugim zaś dochód przypadający na osobę w rodzinie niższy od poziomu minimalnego kryterium dochodowego.

Dodatek do zasiłku stałego wyrównawczego - przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia nie ma uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to przysługuje w okresie trwania długotrwałej choroby. ( 95 zł)

Renta socjalna – przysługuje osobie, która jest niezdolna do pracy, a jej inwalidztwo powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki, ale przed 25 rokiem życia. ( 364 zł)

Dodatek do renty socjalnej - przysługuje, jeżeli osoba uprawniona do tego świadczenia nie ma uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to przysługuje w okresie trwania długotrwałej choroby. ( 95 zł)

Zasiłek okresowy – udzielany jest osobom lub rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a dochody nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jest przyznawany głównie w przypadku: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, braku uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, braku możliwości utrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Czas udzielania zasiłku określa ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Gwarantowany zasiłek okresowy – jest przeznaczony dla osób, które utraciły prawo do świadczeń dla osób bezrobotnych pobieranych w oparciu o przepisy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, jeżeli:

- ustało prawo do zasiłku dla bezrobotnych,

- dochód w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego,

- w dniu utraty prawa do zasiłku osoba samotnie wychowywała dziecko, które nie ukończyło 15 roku życia

Zasiłek celowy – udzielany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, ma charakter jednorazowy

Świadczenia dla kobiet w ciąży i wychowujących dziecko – realizowane są od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka lub przez miesiąc w razie urodzenia dziecka martwego. Uprawnione są kobiety, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 364 zł.

Podobne prace

Do góry