Ocena brak

Pomoc społeczna - Klienci pomocy społecznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu:

- ubóstwa,

- sieroctwa,

- bezdomności,

- bezrobocia,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- przemocy rówieśniczej,

- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- alkoholizmu i narkomanii,

- braku umiejętności przygotowania się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,

- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- problemu integracji uchodźców,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej, zdarzeń losowych i w sytuacjach kryzysowych.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 461 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 316 zł. Dochód według Ustawy jest to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pomniejszona o składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, także pomniejszona o alimenty płacone na rzecz innych osób i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Według Ustawy prawo do świadczeń przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Podobne prace

Do góry