Ocena brak

Pomoc społeczna - Definicja i cele pomocy społecznej

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, z wykorzystaniem własnych środków, możliwości i uprawnień.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do wyrównywania szans, do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Podobne prace

Do góry