Ocena brak

Pomoc publiczna

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

To przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub pomniejszania świadczeń należnych od nich na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych ustaw lub innego tytułu prawnego, w szczególności, w formie dotacji, ulg podatkowych, dokapitalizowania przedsiębiorców, pożyczek i kredytów, poręczeń lub gwarancji, zaniechanie poboru podatku, zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Chodzi o udzielenie pomocy, w wyniku której przedsiębiorca otrzyma pomoc, której wartość, łącznie z udzieloną pomocą w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, a także do pomocy eksportowej i sektorowej. Przepisów o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy udzielanej w zakresie tworzenia i rozbudowy infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie jest przeznaczona dla określonego przedsiębiorcy, w celu zrekompensowania kosztów utrzymania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych na potrzeby obrony państwa, w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybactwie.

Ustawodawca przyjmuje generalnie, że udzielanie pomocy jest niedopuszczalne, chyba że pomoc ta jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w ustawie oraz w ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

Dopuszczalna jest pomoc udzielana w celu naprawienia szkód, o charakterze socjalnym, likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce, wsparcia krajowych przedsiębiorców, promowania kultury, nauki i oświaty. Dopuszczalna może być również pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu jego udziału w realizacji zadań publicznych. Ustawodawca wyróżnia pomoc eksportową, regionalną, sektorową, horyzontalną (doraźna i restrukturyzacyjna). Organem nadzorującym pomoc publiczną dla przedsiębiorców jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (nadzoruje i monitoruje udzielaną pomoc).

Podobne prace

Do góry