Ocena brak

POLTYKA FISKALNA I PODATKOWA

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

System podatkowy państwa należy rozpatrywać jako narzędzie redystrybucji dochodów osób fizycznych i prawnych na rzecz finansowania potrzeb państwa i społeczeństwa. Jego funkcją jest zarówno możliwie racjonalne i sprawne ściąganie środków finansowych potrzebnych dla finansowania wydatków publicznych jak też ich redystrybucja. Oceniając system podatkowy trzeba rozpatrywać go w szerszej płaszczyźnie. Racjonalne i sprawne ściąganie podatków jest nieodłącznie związane z koncepcją ich wydatkowania, czyli z budżetem państwa. Przy czym budżet może być konsumpcyjny bądź też równocześnie wspierający gospodarkę oraz stymulujący konkurencyjność.

System podatkowy może ułatwiać i wspomagać wzrost akumulacji finansowej przedsiębiorstw, lecz może też utrudniać tę akumulację. Decydują o tym : stopa obciążeń podatkowych przedsiębiorstw, obciążenie podatkami cen wyrobów , zakres oraz struktura ulg i zwolnień podatkowych, różnego rodzaju dotacje i subwencje na rzecz gospodarki przedsiębiorstw oraz ich przedsięwzięć rozwojowych. Po wypracowaniu dochodu podstawową sprawą dla przedsiębiorstwa staje się nakaz przekazania jego części do budżetu państwa. Wysokość obciążenia podatkowego decyduje o tym jaką część dochodu właściciel przedsiębiorstwa może użyć na dowolne cele jako tzw. "nadwyżkę operacyjną". Wielkość tej nadwyżki decyduje o zdolności przedsiębiorstwa do samofinansowania rozwoju. Czynniki decydujące o konkurencyjności przedsiębiorstwa takie jak jakość , nowoczesność, cena oferowanych wyrobów, zdolność przedsiębiorstwa do odnawiania technologii wymagają znacznych nakładów finansowych. Przedsiębiorstwo aby konkurować musi ponosić związane z tym koszty.

Państwo może część wpływów budżetowych przeznaczyć na cele i zadania umacniające zdolność przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach międzynarodowych. Polityka fiskalna może ustalić nie tylko stopę opodatkowania przedsiębiorstw racjonalną z punkt widzenia potrzeb przedsiębiorców , lecz również tak użytkować dochody budżetowe , aby przyczynić się do rozwoju przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw krajowych i wzrostu gospodarczego kraju. Skrajne poglądy w tej kwestii sprowadzają się do możliwie minimalnej stopy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw przy założeniu , że będą wówczas dysponować wyższym dochodem co stwarza warunki do finansowania przez nie przedsięwzięć rozwojowych na rzecz konkurencyjności. Państwa należące do czołowych na świecie pod względem ich pozycji w gospodarce światowej uznają potrzebę silniejszego wspomagania konkurencyjności przedsiębiorstw wydatkami na postęp naukowo-techniczny. Państwa te traktują te formy wydatków budżetowych jako warunek utrzymania przez nie dominującej pozycji w postępie cywilizacyjnym i w gospodarce światowej. Systemy finansowo-podatkowe w znaczących w gospodarce światowej krajach gospodarki rynkowej bardziej sprzyjają konkurencyjności przedsiębiorstw niż ma to miejsce w Polsce. Aby zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw konieczne są modyfikacje w polskim systemie podatkowym. Celem ich powinno być tworzenie polskim przedsiębiorstwom warunków tych, które istnieją i z których korzystają przedsiębiorstwa w krajach rozwiniętych. System podatkowy powinien być względnie stabilny i przewidywalny, spójny z uwarunkowaniami zmieniającej się gospodarki. Przesłanką modyfikacji podatkowych powinna być możliwość powiększenia zasobów finansowych będących do dyspozycji przedsiębiorstw, aby mogły finansować swój rozwój. Z tego punktu widzenia podstawowe znaczenie ma obniżanie stopy opodatkowania , konieczne jest też zwiększanie dostępności ekonomicznej udzielanych przedsiębiorstwom kredytów. Należałoby udzielić wsparcia polityką finansową państwa przedsiębiorcom krajowym zamierzającym podjąć inwestycje bezpośrednie za granicą , np. przez udzielanie długoterminowych kredytów.

Podobne prace

Do góry