Ocena brak

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Pozycja polityczna Polski XVI w.

Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.

W 1466r.-pokój w Toruniu (kapitulacja Zakonu Krzyżackiego i zakończenie wojny trzynastoletniej).Z odzyskanych przez Polskę ziem powstały Prusy Królewskie.Zakon Krzyżacki stał się lennikiem króla polskiego.

Lenno- ziemia wraz z poddanymi nadawana w Średniowieczu przez seniora wasalowi pod warunkiem wykonywania pewnych powinności na rzecz nadającego.Główną powinnością lennika było posłuszenistwo i służba wojskowa na wezwanie seniora.

Hołd pruski (1525r.)

Był to hołd lenny złożony na Rynku krakowskim Zygmuntowi I Staremu przez wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna .Hołd był wynikiem traktatu ,tworzącego z ziem Zakonu Krzyżackiego świeckie księstwo pruskie ,zależne od Polski ,a wielki mistrz obrał wówczas tytuł księcia pruskiego.

Walka o Inflanty

Po upadku Zakonu Krzyżackiego Inflanty były zagrożone przez państwo moskiewskie ,dlatego Zygmunt II August (syn Zygmunta Starego)zawarł traktat z wielkim mistrzem zakonu inflanckiego obejmując zwierzchnictwo nad Inflantami (1561r.).

Początki polskiej floty

Zygmunt Stary i Zygmunt August zapoczątkowali polską flotę wojenną.

W XVI w. liczyła ona 17 okrętów.Najczęściej król wynajmował jakiegoś dzielnego żeglarza wraz z okrętem i załogą i powierzał mu straż morza.

Kaper- odważny cywilny marynarz ,nie będący żołnierzem ,służący na okrętach wojennych.

Podobne prace

Do góry