Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

b) byłe Wolne Miasto Gdańsk,

c) część Prus Wschodnich

Posiadanie tych ziem uprawniało Polskę do traktowania ich jako integralnej części państwa polskiego. Potwierdzeniem tego była zgoda na wysiedlenie Niemców z przyznanych Polsce ziem.

Najdłużej trwały rozmowy polsko-czechosłowackie. Przedmiotem sporu był Śląsk Cieszyński na południe od Olzy (zamieszkana prawie tylko przez ludność polską) oraz Kotlina Kłodzka (Czesi zgładzali do niej swe prawa historyczne). Sprawa ta została rozstrzygnięta w układzie granicznym zawartym w 1958 roku:

a) do Polski - Kotlina Kłodzka,

b) do Czechosłowacji - Zaolzie

Do góry