Ocena brak

Polska w latach 1944 – 1945 - POLITYKA ROLNA PKWN

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

6 września 1944 PKWN wydał dekret, na mocy którego reformie rolnej podlegały majątki ziemskie:

a) będące własnością skarbu państwa,

b) będące własnością obywateli niemieckich,

c) będące własnością osób skazanych za zdradę stanu, oraz osób, które współpracowały z okupantem ze szkodą dla państwa,

d) własności, których rozmiar przekraczał 100 ha całej powierzchni lub 50 ha użytków rolnych.

Dekret określał też cele i zasady reformy:

a) utworzenie nowych samodzielnych gospodarstw dla bezrobotnych robotników,

b) gospodarstwa utworzone na podstawie dekretu nie mogły być dzielone, sprzedawane, zastawiane i wydzierżawiane.

W 1944 ziemie otrzymało 110 tysięcy chłopów - 1,4 - 2,8 ha.

Reforma spotkała się z krytyką wielu działaczy ludowych, którzy uważali, że trzeba tworzyć duże gospodarstwa chłopskie, ponieważ drobne gospodarstwa chłopskie nie będą w stanie utrzymać dotychczasowej produkcji dużych nowoczesnych majątków. Reformie rolnej towarzyszył terror - spotykano się z zabieraniem majątków nie podlegających reformie, ziemian usuwano z majątków w trybie przymusowym. Sytuacja polskiej wsi w pierwszych miesiącach wyzwolenia była bardzo ciężka. W miastach na skutek braku produktów żywnościowych wprowadzono ich ograniczenie.

Do góry