Ocena brak

Polska od chrztu do rozbiorów

Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011

POLSKA

965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską

966 r. chrzest Polski Dagome Ludex - oddanie pod opiekę papieską

992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry

1000 r. zjazd gnieźnieński

1002 - 1018 r. wojny z Niemcami

!018 r. pokój w Budziszynie - zdobycie Łużyc i Milska

1025 r. koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

śmierć Bolesława Chrobrego, koronacja Mieszka II (syna)

1031 r. wojny z Bezprymem. Mieszko ucieka do Czech, Bezprym obejmuje władzę, a insygnia wysyła do cesarstwa. Bezprym umiera

1032 r. Mieszko II wraca

1034 r. Mieszko II umiera

Kazimierz Odnowiciel obejmuje tron, potem go wypędzają

1039 r. Kazimierz Odnowiciel wraca

1054 r. zjazd w Kuedlinburgu

1058 r. Kazimierz Odnowiciel umiera, na tron wchodzi syn, Bolesław Szczodry (Śmiały)

1076 r. koronacja Bolesława, wypędzenie Bolesława

1081 r. śmierć Bolesława, na tron wchodzi jego brat Władysław Herman

1097 r. podział kraju między Wł. Hermana i jego synów:

- Zbigniew - Wielkopolska i Kujawy

- Bolesław Krzywousty - Śląsk, Małopolska

- Wł. Herman - władza zwierzchnia i Mazowsze

1102 r. śmierć Władysława Hermana

1107 r. wygnania Zbigniewa

1109 r. wojna z Niemcami, powrót Zbigniew

1112 r. śmierć Zbigniewa

1138 r. śmierć Bolesława Krzywoustego, testament,

ROZBICIE DZIELNICOWE:

Władysław Wygnaniec

- Śląsk, Ziemia Lubuska

- dzielnica senioralna - ziemia krakowska, wsch. Wielkopolska z Gnieznem i Kaliszem, część Kujaw, ziemia sieradzka

- zwierzchnictwo lenne nad Pomorzem Nadwiślańskim i Nadodrzańskim

Bolesław Kędzierzawy

- Mazowsze

- Część Kujaw

Mieszko Stary

- Wielkopolska z Poznaniem

Henryk

- dzielnica sandomierska

Kazimierz Sprawiedliwy - NIE MA NIC

1144 r. wojny domowe

1146 r. Władysław ucieka do cesarza Konrada III, Bolesław Kędzierzawy zostaje seniorem

1157 r. cesarz Fryderyk I Brbarossa chce przywrócić na tron Władysława, nie udaje mu się

1173 r. śmierć Władysława Wygnańca na wygnaniu, króluje Mieszko Stary (brat), rośnie poparcie dla Mieszka Plątonogiego

1177 r. Mieszko Plątonogi walczy z Kazimierzem Sprawiedliwym, przegrywa i ucieka

1180 r. zjazd w Łęczycy - prawo wolnego dziedziczenia bez obowiązku ingerencji księcia - rozdrobnienie

1194 r. śmierć Kazimierza Sprawiedliwego.

Leszek Biały + posiłki ruskie,

Mieszko Stary + posiłki śląskie

1202 r. śmierć Mieszka Starego

Władysław Laskonogi + wojewoda krakowski Mikołaj książę halicki Ranan

Leszek Biały + wojewoda sandomierski Goworek

+ wysokie duchowieństwo

+ biskup krakowski Pełka

+ Władysław Odoniec

1207 r. wygrywa Leszek Biały, oddaje się pod opiekę papieża

1211 r. śmierć Mieszka Plątonogiego.

- Leszek Biały - ziemia krakowska i sandomierska

- Wł. Laskonogi - Wielkopolska

- Mieszko Plątonogi - część raciborsko - opolska

- Henryk Brodaty - wrocławsko - głogowska

1227 r. zjazd w Gąsawie

śmierć Leszka Białego

Władysław Laskonogi na tronie

1231 r. śmierć Wł. Laskonogiego

Henryk Brodaty - Henryk Pobożny (Śląsk, Małopolska, Wielkopolska)

1241 r.

1254 r. najazdy Mongołów (Tatarów)

1287 r.

1226 r. przybycie Krzyżaków do Polski

1259 r. Przemysł II koronuje się w Gnieźnie na króla Polski

1300 r. Wacław II czeski koronuje się na króla Polski

1305 r. śmierć Wacława II

1320 r. koronacja Władysława Łokietka na króla Polski (abp Janisław)

zjednoczenie dzielnic:

- krakowskiej

- sandomierskiej

- wielkopolskiej

- ziemi sieradzkiej i łęczyckiej

Papież żąda od Krzyżaków zwrotu ziem polskich, czego oni nie robią

1327 - 31 r. Jan Luksemburski (Czechy) przejmuje zwierzchnictwo nad większością Śląska

1325 r. przymierze z Litwą przeciw Krzyżakom (Łokietek - Giedymin)

1327 r. wojna z Krzyżakami i Czechami

1332 r. rozejm

1333r. śmierć króla Władysława Łokietka, królem zostaje Kazimierz Wielki, jego syn

1348 - 50 r. epidemia Czarnej Śmierci

1335 r. zjazd w Wyszehradzie (Węgry)

Jan Luksemburczyk zrzeka się pretensji do tronu polskiego

1356 r. układ w Pradze, Kazimierz zrzeka się Śląska

1370 r. śmierć Kazimierza Wielkiego, królem zostaje Ludwik Węgierski, ale jego zastępczynią jest Elżbieta, siostra Kazimierza, a matka Ludwika

1382 r. śmierć Ludwika Węgierskiego, wojna domowa, na tron wchodzi Jadwiga

1385 r. Jagiełło królem, ślub z Jadwigą, unia polsko - litewska w Krewie

1401 r. unia w Wilnie i Radomiu - odrębność Litwy z Witoldem, jednak pod Jagiełłą

1409 - 11 r. walka z Krzyżakami

1410 r. bitwa pod Grunwaldem

1411 r. pokój w Toruniu

1413 r. zjazd w Horodle (Polska i Litwa)

1422 r. pokój czerwiński:

- nietykalność majątkowa szlachty, którą łamie tylko nakaz sądowy

- zakaz łączenia urzędów starosty i sędziego ziemskiego

- szlachcic ma prawo wykupić sołectwo

- ograniczenie wychodźctwa chłopów ze wsi do miast

1423 r. przywilej w Warcie

1430 r. przywilej jedleńsko - krakowski:

1433 r. artykuły grodzkie:

- szlachcic będzie sądzony przed sądem grodzkim, a

nie ziemskim za: zajazd, podpalenie, grabież i gwałt

1444 r. śmierć Władysława Jagiellończyka

1454 r. przywilej cerekwicko - nieszawski:

- powstaje stała izba poselska

- sejmiki szlacheckie decydują o podatkach i o pospolitym ruszeniu

- dygnitarze kościelni będą zawsze pytani o zdanie w sprawie swoich ziem

1454 r. powstanie zbrojne w zakonie, wojna trzynastoletnia

1456 r. przywilej w Nowym Mieście Korczyn

1466 r. II pokój Toruniu - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie z Gdańskiem ziemię

chełmińską, michałowską, warmińskie księstwo biskupie, Malbork, Elbląg -

Prusy Książęce - lenno polski

1469 r. konflikt z Czechami o tron (Maciej Korwin - Węgry i Władysław), wojna

zjazd w Ołomuńcu:

- syn Kazimierza Jagiellończyka Władysław zostaje królem Czech

- Śląsk, Łużyce i Morawy zostają dożywotnio pod koroną Czech

1490 r. śmierć Macieja Korwina, Władysław obejmuje tron czeski

1493 r. przywilej piotrkowski:

- ograniczenie wychodźctwa chłopów do miast

1496 r. przywilej piotrkowski:

- tylko jeden syn może iść do miasta, o ile ma brata

- tylko szlachta może kupić ziemię

- szlachta ustala ceny na własne towary i nie płaci za nie cła

Taksy wojewodzińskie

1499 r. porozumienie w Wilnie - polska z Litwą łączy tylko związek personalny

1501 r. przywilej w Mielniku

- wyższość senatu nad sejmem

- powtórzenie ograniczenia wychodźctwa chłopów do miast

1500 - 1503 r. wojna rosyjsko - litewska

1505 r. przywilej w Radomiu

- Nihil novi

- Zrównanie izby poselskiej i senatorskiej

1515 r. układ w Wiedniu z Habsburgami

1518 r. król nie sądzi sporów między panem, a chłopem

1519 r. wojna prusko-polska

1520 r. przywilej w Toruniu i Bydgoszczy - jeden dzień pańszczyzny w tygodniu

1521 r. utworzenie na terenach zakonu państwa luterańskiego zależnego od RP

1522 r. Litwa traci ziemie czernichowsko - siewierską i Smoleńsk na rzecz Moskwy

1525 r. bitwa pod Pawą Polska + Węgry - Turcja

1526 r. bitwa pod Mohaczem Polska + Węgry - Turcja

klęska Węgier, śmierć Ludwika Jagiellończyka (król Czech i Węgier)

1529 r. włączenie woj. Mazowieckiego do Polski

1538 r. Polska zdobywa Pokucia do Mołdawii

1540 r. założenie zakonu jezuitów

1550 r. zjazd duchownych luterańskich w Pinczowie

1554 r. synod wielowyznaniowy w Słomnikach

1555 r. Unia kalwinów z braćmi czeskimi w Koźminku

1557 r. traktat pozwolski z mistrzem Wilhelmem Furstenbergiem - przymierze przeciwko Moskwie, wojny o dominium maris Baltici, Hanza

1558 r. Iwan IV Groźny uderza na Inflanty, zdobywa Narwę, Doprat, Felin, Marienburg

1561 r. traktat w Wilnie, sekularyzacja zakonu, powstaje księstwo Kurylandii, Inflanty poddane Polsce, wojna: Polska + Litwa - Rosja + Szwecja

1563 r. Iwan IV Groźny zdobywa Połock. Utworzenie w Polsce floty kaperskiej, układ z Prusami

1564 r. kolegium w Braniewie

1562 - 65 r. podział kościoła kalwińskiego:

- zbór większy (kalwiński)

- zbór mniejszy (ariański)

- ogłoszenie wolności religijnej

1566 r. wypędzenie arian z Polski

1569 r. inkorporacja Podlasia, Wołynia, Bracławia, Kijowa, unia lubelska z Litwą.

1570 r. synod wielowyznaniowy w Sandomierzu (bez arian)

Układ pokojowy w Szczecinie między Danią a Szwecją

1575 r. Iwan IV Groźny zajmuje Inflanty po Dźwinę

1577 r. przyjęcie reform soboru trydenckiego

1579 r. wojna z Rosją, zdobycie Połocka

1580 r. zdobycie Wielkich Łuków, Chołma, Worońca

1581 r. bitwa z Rosją pod Pskowem

1582 r. rozejm w Jamie Zapolskim:

- Rosja zwraca Inflanty i zrzeka się ziemi połockiej

1583 r. układ szwedzko - rosyjski

1584 r. powstanie Semena Nalewajki

1595 - 96 r. synody w Brześciu Litewskim

1600 r. konflikt Polska - Szwecja, włączenie do Polski pozostałej części Inflant

1604 r. zwycięstwo Karola Chodkiewicza nad Szwecją pod Białym Kamieniem, I dymitriada

1605 r. bitwa pod Kircholmem - klęska Szwecji

1607 r. II dymitriada

1608 r. wasyl Szujski koronuje się w Rosji, układ z Polską

1609 r. układ Szwecja - Rosja, wojna Rosji z Polską

1611 r. polska zdobywa Smoleńsk

1619 r. rozejm Polska - Rosja w Dywilinie (Polska dostaje ziemie: czernichowska,

smoleńską i siewierską)

1620 r. bitwa pod Cecorą (hetman wielki koronny, st. Żółkiewski) z Turcją, klęska Polski

1621 r. bitwa z Turcją pod Chocimiem, zwycięstwo Polski

1622 r. pokój z Turcją pod Chocimiem - granice na Dniestrze

1625 r. atak Szwecji, zdobycie Dopratu

1626 r. Gustaw Adolf zajmuje Piławę, Braniewo, Elbląg, Tczew, Oliwę, Puck, wymusza neutralność Prus Książęcych - odcięcie ujścia Wisły

1629 r. rozejm ze Szwecją w Starym Targu:

- Szwecja zatrzymuje większą część Inflant, porty Prus królewskich i Książęcych bez Gdańska, Królewca i Pucka

- Szwecja ma prawo pobierać przeważającą część ceł z Gdańska

1630 r. Szwecja zajmuje Pomorze Zachodnie

Uderzenie Rosji na Smoleńska

1632 r. bitwa pod Lutzen, tam śmierć Gustawa Adolfa, Szwecja traci porty pruskie i cło gdańskie

1634 r. rozejm w Polanowie:

- powtórzenie pokoju w Dywilinie

- Władysław IV zrzeka się pretensji do tronu Rosji

1635 r. rozejm w Sztumskiej Wsi

powtórzenie pokoju pod Chocimiem

1637 r. Szwecja po śmierci Bogusława XIV wciela Pomorze Zachodnie

1637 r. wystąpienie Kozaków

1638 r. wystąpienie Kozaków pod wodzą Ostrzanina

1648 r. powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego, bitwy pod Żółtymi Wodami, Korsuniem, Piławami

1648 r. traktat westfalski - Pomorze zachodnie należy do Szwecji

1649 r. oblężenie Zbaraża

ugoda w Zborowie:

- Chmielnicki zostaje hetmanem

- Rejestr kozaków zwiększono do 49 tys.

- Woj. Bracławskie, czernichowskie i kijowskie pod wodzą Chmielnickiego

1651 r. rozejm w Białej Cerkwi - ograniczenie autonomii kozaków do kijowskiego, zmniejszenie rejestru do 20 tys.

1653 r. Rosja włącza się do wojny polsko - ukraińskiej

1654 r. ugoda w Perejesławiu:

- Ukraina, Wilno i Litwa przechodzą do Rosji

- Utrata Puław

1655 r. bitwa pod Ochmatowem

bitwa pod Jezierną (klęska Kozaków)

Uderzenie Szwecji na Wielkopolskę i Litwę, zajęcie Warszawy, Krakowa, poznańskiego. Kaliskie i Litwa poddają się Szwecji. Bitwa o Jasną Górę (Szwecja - Karol Gustaw)

1656 r. Fryderyk Wilhelm poddaje się Szwecji w zamian za przyłączenie do Prus

Warmii

Oswobodzenie Warszawy, sojusz polsko - rosyjski przeciw Szwecji

1657 r. najazd Szwecji, Brandenburgii, Siedmiogrodu, i Kozaków

"wieczyste przymierze" Polska - Prusy:

- traktaty welawsko - bydgoskie

- rozwiązanie stosunków lennych do wygaśnięcia gałęzi Hohenzollernów

- Lębork i Bytów dla Prus

1658 r. ugoda w Hadziaczu:

- Kozacy otrzymują woj. Kijowskie, czernichowskie i bracławskie(- Księstwo Ruskie)

- Starszyzna kozacka otrzymuje przywileje szlacheckie

- Wyższe duchowieństwo prawosławne zasiada w senacie

1660 r. śmierć Karola Gustawa, Szwedzi obiecują oddać łupy

pokój w Oliwie:

- utrzymanie przedwojennego stanu posiadania

- Jan Kazimierz zrzeka się korony Szwedzkiej, a to odzyskuje Litwę

1667 r. rozejm w Andruszowie:

- Rosja uzyskuje znaczną część Ukrainy

- Zatrzymuje też ziemie: czernichowską, siewierską i sudeńską

1672 r. pokój w Buczaczu:

- utrata Kamieńca Podolskiego i większości Ukrainy, woj. Podolskiego, bracławskiego i kijowskiego

1673 r. bitwa pod Chocimiem, zwycięstwo Jana III Sobieskiego

1674 r. rozejm

1683 r. sojusz z Austrią przeciw Turcji, obrona Wiednia (Jan III Sobieski)

1684 r. powstaje Święta Liga przeciw Turcji (polska, Austria, Wenecja)

1686 r. pokój:

- powtórzenie pokoju w Andruszowie

- sojusz z Rosją przeciwko Turcji

- przywrócenie sytuacji sprzed traktatu w Buczaczu

1699 r. pokój w Karłowicach

porozumienie antyszwedzkie (Dania, Rosja, Polska, Saksonia)

1700 r. wojna północna - Szwecja przeciwko Świętej Lidze

1701 r. Szwecja wkracza w granice RP

1702 r. bitwa pod Pułtuskiem, zwycięstwo Szwecji

zajęcie Warszawy, Poznania, Torunia, Krakowa, konfederacja w Sandomierzu, szlachta chce walczyć ze Szwecją w obronie króla Augusta

1705 r. przymierze ze Szwecją - podporządkowanie jej RP, Rosja traci Grodno i wycofuje się

1706 r. bitwa pod Wschoną, zwycięstwo Szwecji na Ukrainie

pokój w Alnstadt Saksonia i Karol XII + St. Leszczyński - August zrzeka się tronu na rzecz Leszczyńskiego i zobowiązuje się do wydania Szwedom ich przeciwników politycznych

1708 r. Karol XII atakuje Ukrainę, zawiera porozumienie z przywódcą Kozaków hetmanem Janem Marepą

1709 r. bitwa pod Połtawą, klęska Szwecji, August II wraca do Polski

układ w Toruniu - współpraca polityczna i militarna polsko - węgierska

wyparcie Szwecji i St. Leszczyńskiego z Polski

1710 r. Wielka Rada Warszawska uznaje Augusta II za prawowitego króla

1711 r. pomoc Turcji dla Szwecji, klęska Rosji nad Prutem, Szwecja bronie się na Inflantach i Pomorzu

1713 r. Prusy zajmują Szczecin (dotychczas Szwedzki)

Rosja zajmuje Inflanty

1717 r. sejm "niemy" (gwarantem jest Piotr I Wielki) - reformy

1719 r. traktat w Wiedniu:

- Austria, Anglia przeciw Rosji zobowiązują się do utrzymania niezależności Polski

1720 r. układ w Poczdamie:

- Rosja i Prusy zobowiązują się do utrzymania w Polsce dotychczasowego systemu (czyli jego braku - anarchii)

- Rosja otrzymuje Inflanty, Estonię, Ingrię

- Prusy otrzymują część Pomorza

1732 r. traktat trzech czarnych orłów (Loewenvolda) - Rosja, Prusy i Austria zobowiązują się do współpracy przy wyborze nowego króla, i niewpuszczenia na tron Augusta III Sasa

1733 - 35 r. wojna o sukcesję polską (Leszczyński - August III)

od 1738 r. Heinrich von Bruhl sprawuje rządy zamiast Augusta

1762 r. Katarzyna II zostaje caryca Rosji

1764 r. reformy

1765 r. wojna celna:

- Fryderyk II rozpoczął w Kwidzyniu ściąganie cła

- Polska wprowadziła cło generalne dla Prus

- Rosja rozstrzyga konflikt

- Cofnięcie obu ceł

1767 r. kwestia dysydencka:

- oskarżenie Polski o nietolerancję religijną

- Rosja wkracza z armią pod pretekstem obrony innowierców (dysydentów) - Mikołaj Repnin (ambasador Rosji) jako obrońca dysydentów

1768 r. konfederacja barska:

- przeciwko równouprawnieniu dysydentów

(Józef Puławski i bracia Krasińscy)

prawa kardynalne:

- zagwarantowanie nowej elekcji, liberum veto tylko w sprawach najważniejszych

- szlachta może wypowiedzieć posłuszeństwo królowi

- potwierdzenie pozycji monopolistycznej szlachty

- dysydenci otrzymują prawa polityczne, ale katolicyzm pozostaje religia panującą (gwarant - Katarzyna II i Rosja)

1772 r. I rozbiór Polski

1773 r. sejm rozbiorowy:

- traktaty rozbiorowe

- powstaje KEN (Poniatowski)

- Rada Nieustająca

1778 - 92 r. Sejm Wielki (Czteroletni) - Konstytucja 3 maja (1791)

1790 r. przymierze zaczepno - odporne z Prusami

1792 r. konfederacja targowicka

- prośba o pomoc do Katarzyna II

- celem jest likwidacja konstytucji 3 V

Seweryn Goszczyński, Xawery Branicki, Szczęsny Potocki - stronnictwo hetmańskie

Wojna polsko - rosyjska

1793 r. II rozbiór Polski - sejm rozbiorowy w Grodnie

1794 r. powstanie kościuszkowskie

- interwencja Rosji i Prus

- rzeź Pragi

1795 r. III rozbiór Polski, abdykacja St. Poniatowskiego, upadek RP

Podobne prace

Do góry