Ocena brak

Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Migracje, starzenie populacji jako problemy społeczne i ekonomiczne

Autor /preaxreonKern Dodano /30.09.2007

Polityka społeczna ? przyjęty i realizowany przez organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych.
Interdyscyplinarna nauka o problemach i kwestiach społecznych, o sposobach racjonalnego ich rozwiązywania.
Częścią polityki społecznej jest polityka ludnościowa która jest systemem świadomych przedsięwzięć, których celem jest wywoływanie pożądanych zmian w rozwoju i ruchu ludności.
Rozróżniamy 3 typy polityki ludnościowej:
? Pronatalistyczna- obejmuje działania zmierzające do zwiększenia liczby urodzeń; celem tej polityki jest osiągnięcie największego liczebnego wzrostu ludności z pominięciem jakościowej strony tego procesu
? Antynatalistyczna- obejmuje działania zmierzające do ograniczenia wzrostu liczbowego ludności; celem jest utrzymanie reprodukcji zawężonej
? Neutralna (umiarkowana)- dąży do zachowania istniejącej sytuacji ludnościowej, pozostawiająca zagadnienia prokreacji rodzinom i wyspecjalizowanym organizacjom; celem jest dbałość o stronę jakościową procesów ludnościowych, przebiegających w ramach reprodukcji prostej
Demografia, nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Podstawowymi jednostkami w demografii są: człowiek, rodzina, gospodarstwo domowe.
Z demografii wydzieliły się następujące działy:
Demografia opisowa - badająca stan i strukturę populacji ludzkich oraz ich ruch; demografia porównawcza - badająca różnicę w stanie, strukturze i ruchach populacji ludzkich w zależności od różniących je czynników.
Demografia historyczna - zajmująca się rozwojem ludności w przebiegu historycznym.
Demografia analityczna - ustalająca prawidłowości procesów demograficznych i umożliwiająca prognozy demograficzne.
Demografia potencjalna - rozpatrująca zjawiska demograficzne, przyjmująca za jednostkę liczenia nie osobę, lecz osobo-rok.
MIGRACJA
Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący do zmiany miejsca zamieszkania osób, które przenoszą się z miejsca pochodzenia lub miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia lub miejsca przyjazdu.
Główne formy migracji:
Emigracja - wyjazd z kraju obywateli za granicę i osiedlenie się w innym państwie
Imigracja - przyjazd do danego kraju i osiedlenie się w nim obywateli państw obcych
Reemigracja - powrót do ojczyzny emigrantów
Repatriacja - powrót do ojczyzny osób przebywających przymusowo dłuższy czas poza granicami swego kraju, powrót emigrantów do kraju pochodzenia z przywróceniem praw obywatelstwa
Readmisja - przekazanie danemu kraju cudzoziemców, którzy przybyli z jego terytorium

Z pojęciem migracji kojarzymy następujące osoby:
Uchodźca - czyli osoba, która nie może powrócić do swojej ojczyzny z powodu prześladowań na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub politycznym, których może tam doznać oraz
Azylant ? człowiek, któremu dane państwo udzieliło schronienia z powodu prześladowań politycznych jakich doznał we własnym kraju.

Podobne prace

Do góry