Ocena brak

Polityka społeczna i gospodarcza

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa za granicą. Często pojęciu temu nadaje się szersze znaczenie, obejmujące wszelką działalność służącą wpływaniu na sprawy publiczne bez względu na to, kto ją prowadzi.Podmiotem polityki jest władza państwowa lub w szerszym znaczeniu nie tylko władza państwowa, lecz także każda organizacja, grupa społeczna czy nawet osoba, której celem jest wywarcie określonego wpływu na tok spraw publicznych, w imieniu władzy państwowej konkretne działania prowadzą jej organy.

Procedura przygotowywania i podejmowania decyzji może się koncentrować w centralnych organach władzy, co uzasadnia się zwykle potrzebą jednolitości, sposób rozstrzygania można też włączać do procesu decyzyjnego organu samorządu terytorialnego.Ingerencja władz państwa w sprawy gospodarcze oznacza zwykle wprowadzenie różnych ograniczeń, swobody jednostek i przedsiębiorstw. W demokratycznych krajach szanujących swobody ingerencje te powinny być podejmowane w imię wspólnego dobra. Obowiązuje zasada celowego, rozważnego i oszczędnego działania władzy, czyli racjonalnego działania. Mądra polityka ekonomiczna może być potężną dźwignią polityczną rozwoju kraju, błędna prowadzi do katastrofalnych skutków.Współcześnie w roli podmiotów polityki występują różne

Rządy niektórych krajów rezygnują z części suwerenności na rzecz wspólnych organów międzynarodowych, które przejmują pewne funkcje w dziedzinie planowania i realizowania, współpracy gospodarczej w skali całej wspólnoty, stając się ponad narodowymi podmiotami polityki.Polityka gospodarcza - pod pojęciem tym będziemy rozumieć świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, na jej dynamikę strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz na relacje gospodarcze z zagranicą.

Termin ten często zastępuje się terminem polityka ekonomiczna. Analiza – przez politykę gospodarczą będziemy rozumieć świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę, na jej dynamikę, stosunki ekonomiczne w państwie oraz na relacje z zagranica.Cele polityki gospodarczej:Zjawiska społeczne i gospodarcze pożądane z punktu widzenia najwyższych organów władzy państwowej.W literaturze często spotyka się traktowanie w systemie nauk politycznych (nauki społecznej) oraz gospodarczej (nauki ekonomiczne) jako odrębnych dziedzin.Oba rodzaje polityki mogą nakładać się na siebie gdyż nie sposób rozpatrywać gospodarkę oderwaną od jej społeczeństwa. Wprowadzona przez państwo polityka gospodarcza zawsze jest adresowana do ludzi gdyż wyłącznie ich reakcje decydują o procesach zachodzących w gospodarce. Jednocześnie procesy te nie są obojętne ze społecznego punktu widzenia gdyż rzutują one na warunki życia społeczeństwa.

Oddzielenie polityki społecznej od gospodarczej nie ma żadnego przekonującego uzasadnienia.Jeżeli pojęcie polityki społecznej utożsamia się z polityką socjalną państwa wtedy tę ostatnią można uważać za jedną z dziedzin polityki gospodarczej.Po drugiej wojnie światowej pojawiło się nowe zjawisko jest nim polityka gospodarcza o zasięgu ponad państwowym, czyli globalna polityka gospodarcza

Podobne prace

Do góry