Ocena brak

Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd)

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Podatek - to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatki sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi technologicznemu i inwestycyjnemu, muszą być przejrzyste, prawo podatkowe nie może zmieniać się co roku i nie może uszczuplać budżetu. Cechy i funkcje podatku: przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność, ogólność oraz podmiotowość, elementy określające warunki, wysokość i terminy płatności. Funkcje podatku:

- fiskalna - zasilająca budżet

- regulacyjna - kształtuje dochody

- stymulacyjna - wywiera wpływ na działania jednostek oraz na kierunki i tempo rozwoju.

Zasady podatkowe:

- zasada fiskalna - dotyczy wydajności i elastyczności podatków

- zasada gospodarcza - właściwy wybór źródeł podatkowych oraz uwzględnienie ekonomicznych skutków opodatkowania

- sprawiedliwości - zapewnienie powszechności i równości opodatkowania

- techniki podatkowe - gwarancja pewności, dogodności, taniości i prostoty podatku

Polityka podatkowa - to zinstytucjonalizowany sposób stosowania obowiązujących przepisów podatkowych

System podatkowy - ogół podatków pobieranych przez państwo na zasadach zwartej i jednolitej całości pod względem prawnym i ekonomicznym. System podatkowy to rezultat działalności władz i organów finansowych które tworzą podstawowe konstrukcje podatkowe: podmiot, przedmiot podatku, podstawa opodatkowania, wysokość i zasady płatności podatku.

Polski system podatkowy - jest zbyt duża liczba podatków, zbyt wysoki poziom obciążeń podatkowych, brak stabilności rozwiązań podatkowych

Cło- przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz skarbu państwa z tytułu przywozu, wywozu i przewozu towarów przez obszar celny danego kraju.

Opłata - jednostronnie określone, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub instytucję świadczącą usługi na podstawie obowiązujących aktów prawnych od osób fizycznych i prawnych

Podatek akcyzowy - podlegają tylko wybrane towary - obanderolowane, podatek obciąża konsumenta ale odprowadzany jest do urzędów skarbowych przez producentów bądź importerów, wysokość podatku rzutuje na wysokość ceny rynkowej towaru, stawkę podatku może zmienić MF w czasie trwania roku budżetowego.

Rodzaje podatków: majątkowe, przychodowe, dochodowe, od wydatków

Podatki progresywne - w Polsce: 19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek

Podatki liniowe - jedna skala podatkowa dla wszystkich np. 12%

Podział podatków:

a) Podatki bezpośrednie - takie których skutków nie można przerzucić na inny podmiot

- podatek dochodowy od osób fizycznych (19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek), podatek dochodowy od osób prawnych (30%), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od posiadania psów

b) podatki pośrednie - takie których skutki można przerzucić na inny podmiot

- podatek od towarów i usług (zwolniony, 0%, 7%, 22%), podatek akcyzowy, podatek od gier

Podobne prace

Do góry