Ocena brak

Polityka lokalna – istota i podstawowe cechy

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym, że ogranicza się ona do przestrzeni wytyczonej granicami gminy lub powiatu. W zakresie działań własnych organy samorządu lokalnego kształtują politykę lokalną przy współ udziale administracji rządowej, bo to jest zdeterminowane ustawami. Dlatego też nadzór nad polityką lokalną w zakresie zadań własnych sprawowany jest na podstawie jedyne kryterium legalności a w zakresie zadań zleconych sprawowany jest również na podstawie kryterium celowości i gospodarności.Formą odzwierciedlania polityki lokalnej są zwłaszcza akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy lub powiatu takie jak:

- strategie rozwoju

- programy gospodarcze

- plany zagospodarowania przestrzennego

- zasady zarządu mieniem komunalnym

Istotę polityki lokalnej stanowi jej nastawienie na własne środowisko, jego interesy, choćby nawet doprowadzić to miało w rezultacie do konfliktów z racją stanu wyższego rzędu.

Do góry