Ocena brak

Polityka lokalizacji banku

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

olityka lokalizacji banku jest elementem jego strategii dystrybucji. Obejmuje ona zdefiniowanie zakresu terytorialnego działania banku, wybór konkretnego miejsca jego lokalizacji i ustalenia nakładów niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności.

Mogą w związku z tym występować dwa przypadki:

 • rozszerzenie działalności banku już funkcjonującego poprzez otwarcie nowego działu;

 • utworzenie nowego działu.

W obydwu przypadkach należy rozważyć i poddać analizie czynniki określające zakres terytorialny działania nowego banku i jego lokalizację.

Czynniki te można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

 1. Czynnik zewnętrzny dotyczy otoczenia banku i rejon działania nowego banku lub oddziału. Zaliczamy do niej:

 • potencjał ludnościowy określonego rejonu;

 • dochody ludności;

 • zatrudnienie

 • potencjał gospodarczy

 • sytuacje konkurencyjną w danym rejonie i infrastrukturę.

 1. Czynnik wewnętrzny odnoszący się do środków którymi dysponuje bank lub podmioty tworzące go, oraz do rodzaju nowego banku. Do grupy tej należą:

 • środki finansowe i rzeczowe;

 • personel;

 • możliwość jego przeszkoleń;

 • typ banku.

Analiza wymienionych czynników lokalizacji polega na zebraniu i opracowaniu informacji o każdym z nich i sformułowaniu wniosków o stopniu ważności poszczególnych czynników i ich wpływie na lokalizację banku.

 1. Potencjał ludnościowy rejonu:

 • ogólna liczba ludności danego rejonu;

 • tempo przyrostu naturalnego w rejonie i prognozy w tym zakresie;

 • struktura ludności wg płci i wieku;

 • liczba i struktura gospodarstw domowych;

 • opinie mieszkańców rejonu o bankach i ich wymagania wobec banków;

 1. Dochody ludności badanego rejonu:

 • wielkość dochodów ogółem;

 • struktura dochodów;

 • udział oszczędności w dochodach ogółem ludności i poszczególnych grup gospodarstw domowych.

 1. Zatrudnienie w badanym rejonie:

 • wielkość zatrudnienia;

 • zmian w wielkości zatrudnienia oraz prognozy w tym zakresie;

 • stopy bezrobocia, jej zmian i przewidywanej wielkości w następnych okresach

 • udział dojeżdżających do pracy w danym rejonie w całości zatrudnienia;

 • liczby mieszkańców rejonu pracujących poza miejscem zamieszkania;

 • struktury zatrudnienia;

 • średniego czasu pracy w badanym rejonie;

 • największych skupisk zatrudnienia w danym rejonie.

 1. Potencjał gospodarczy badanego rejonu:

 • liczba podmiotów gospodarczych;

 • struktura podmiotów gospodarczych wg branży, wielkości obrotów, zatrudnienia, kapitału;

 • struktura podmiotów gospodarczych wg form własności przedmiotu działalności, terytorialnego zasięgu działania;

 • realizowane i przewidywane inwestycje podmiotów gospodarczych i władz administracyjnych w badanym rejonie;

 • istniejące i planowane centra zakupów w badanym rejonie i czas ich pracy.

 1. Sytuacja konkurencyjna na rynku:

 • liczba instytucji finansowych, miejsce ich lokalizacji i czas ich pracy;

 • struktura tych instytucji wg wielkości obrotów, zatrudnienia, liczby klientów i rachunków ich oddziałów;

 • okres działania konkurencyjnych firm w badanym rejonie;

 • opinie mieszkańców rejonu o funkcjonujących w nim bankach;

 • wielkość oferty banków konkurencyjnych i jakości obsługi klientów;

 1. Infrastruktura badanego rejonu

 • ośrodków kultury i oświaty;

 • sieci komunikacyjnej;

 • zabudowy handlowej i mieszkaniowej;

 • możliwości parkowania pojazdów

Istotne znaczenie dla wyboru określonej lokalizacji banku mają także czynniki wewnętrzne, dysponuje na złożenie oddziału, oraz personel banku. Wyróżnia się dwa typy banków:

 • bank uniwersalny

Prowadzi obsługę klientów w możliwie najszerszym zakresie. Przy podejmowaniu decyzji lokalizacji banku uniwersalnego należy więc brać pod uwagę konieczność posiadania odpowiednio wyposażonej hali bankowej, nowoczesnych urządzeń samoobsługowych dostępnych dla klientów indywidualnych, odpowiednich pomieszczeń dla gromadzenia depozytów, skrytek dla klientów itp3.

 • bank wyspecjalizowany

Rzadko zajmują się obsługą klientów-osób fizycznych a w każdym razie nie są one głównymi klientami banku. Istnieją więc odrębne wymagania dotyczące budynku banku, jego zaplecza, wyposażenia, połączeń komunikacyjnych, infrastruktury. Banki wyspecjalizowane zajmują się przede wszystkim obsługą podmiotów gospodarczych stąd ich lokalizacja uzależniona może być w pewnym stopniu od odległości miedzy umiejscowieniem głównych ośrodków przemysłowych i handlowych. Na takim wyposażeniu banku, które przyspiesza i usprawnia operacje finansowe i umożliwia szybki dostęp do informacji o klientach oraz jej wymianę z innymi bankami. Obsługa klientów w ich siedzibach umożliwia także rezygnację z niektórych elementów klasycznego wyposażenia banku np. z pomieszczenia na skrytki dla klientów, zmniejszania hali bankowej itp. Wewnętrznym czynnikiem lokalizacji banku tj. ze środkami przeznaczonymi na jego uruchomienie. Powinny one być kierowane w pierwszej kolejności na zakup terenu przeznaczonego na budowę budynku

banku lub wynajem odpowiednich pomieszczeń, a w dalszej kolejności na wyposażenie banku. Ważną rolę odgrywa tu też wystrój i wyposażenie hali bankowej, odpowiednie rozplanowanie punktów obsługi klientów i urządzeń samoobsługowych. Elementy te są bowiem jednym ze składników marketingowej strategii banków i wchodzą w skład środków popierania sprzedaży. Ich zadaniem jest tworzenie odpowiedniego klimatu i dobrego samopoczucia klientów podczas wizyty w banku. Istotne znaczenie przy wyborze lokalizacji banku ma także jego personel. Chodzi tu nie tylko o ilość osób niezbędnych do sprawnego funkcjonowania nowego banku (oddziału), ale głównie o poziom kwalifikacji i zakres wiedzy zatrudnionych osób. Szeroka oferta banku stać się może czynnikiem sprzyjającym zdobywaniu nowych klientów i umacniającym pozycję banku na nowy rynek. Otwarcie nowego banku, poza odpowiednio przygotowanym personelem oraz środkami przeznaczonymi na uruchomienie i wyposażenie banku wymaga odpowiednich nakładów na sekcję promocyjną i kampanię reklamową. Środki te mają m.in. za zadanie przekazać inf. o rozpoczęciu działalności przez nowy bank i zachęcenie klientów do korzystania z jego usług. Istotnym zagadnieniem dla wyboru lokalizacji jest ocena wyników potencjalnych punktów lokalizacyjnych. Wykorzystuje się w tym celu analizę punktu opłacalności.

 

Podobne prace

Do góry