Ocena brak

Polityka - lata 20

Autor /Celestyn Dodano /25.10.2011

Polityka zagraniczna Polski lat 1918-1922 była związana głównie z walką 0 ostateczny kształt granic państwa. Mimo zawarcia traktatu ryskiego z Rosją ra-dziecką stosunki z tym państwem były napięte. Bolszewicy dążyli do oderwania od Polski wschodnich ziem Rzeczypospolitej, siejąc wrogą wobec niej propagan-dę przez mniejszościowe komunistyczne partie polityczne w Polsce.Podejmowanie przez Związek Radziecki na forum międzynarodowym prób rewi-zji układów granicznych spotkało się z reakcją strony polskiej. Skomplikowane były stosunki polsko-niemieckie - kwestie sporne: tereny Śląska, Warmii i Mazur. Nawet po uregulowaniu granicy z Niemcami nie zostały rozwiązane sprawy kontrowersyjne - m.in. blokada ekonomiczna Polski i podob-ne działania podejmowane w odpowiedzi przez stronę polską.

W sprawie granic z Polską (Polska państwem sezonowym) żądając bezpośredniego dostępu - tzw. korytarza - przez polskie Pomorze Gdańskie do Prus Wschodnich.Francja, jako jedyne z państw zachodnich, utrzymywała bardzo dobre sto-sunki polityczne i ekonomiczne z Polską. Efektem była wizyta Józefa Piłsudskie-go w Paryżu i podpisanie w lutym 1921 r. układu o przyjaźni.Nie najlepsze kontakty miała Rzeczpospolita z Anglią, Włochy z obojętnoś-cią odnosiły się do Polski, USA, zgodnie z polityką izolacjonizmu europejskiego, w ogóle się nią nie interesowały.Napięte pozostawały stosunki Polski z Czechosłowacją (spór o Zaolzie) i z Lit--wą (Wilno). Dobre kontakty, potwierdzone zawartym w marcu 1921 r. paktem o wzajemnej pomocy przeciw Rosji radzieckiej, miała Polska z Rumunią.

Przy okazji konferencji w Genui doszło do spotkania przedstawicieli Związku Radzieckiego i Niemiec - Rapallo, kwiecień 1922: podpisanie układu politycz-nego, ekonomicznego i wojskowego - wyrzeczenie się roszczeń, nawiązanie sto-sunków dyplomatycznych, rozpoczęcie współpracy ekonomicznej i wojskowej.W październiku 1924 r. podpisano protokót genewski, w którym potępiono wojny zaborcze, podjęto decyzję ograniczenia zbrojeń, ustanowiono zasadę międzynarodowej mediacji w sporach. Pojawiła się także lansowana przez dyploma-cję brytyjską, idea układów gwarancyjnych.W 1925 r. szczególnie napięte były stosunki z Niemcami , zamknięcie polsko-niemieckiej granicy celnej, wysokie cła na produkty polskie, zaprzestanie sprowadzania wę-gla, blokada jego wywozu do Europy.

Podobne działania podjął polski rząd -wojna celna. Spowodowało to pogorszenie sytuacji ekonomicznej naszego kraju. 16 października 1925 r. w Szwajcarii w Locarno, w trakcie obrad międzynaro-dowej konferencji pokojowej doszło do podpisania tzw. Paktu Reńskiego, gwarantował wschodnią granicę Francji i Belgii. Układ w Locarno zachwiał równowagę sił w Europie, Polska poniosła porażkę na arenie międzynarodowej. Sytuacja Polski skomplikowała się po za-warciu w kwietniu 1926 r. niemiecko-radzieckiego układu o przyjaźni i neutral-ności.W polityce zagranicznej Polski okres po przewrocie majowym charakteryzował się zwiększoną aktywnością dyplomacji na arenie międzynarodowej.

W atmosferze względnej stabilizacji międzynarodowej i dobrej koniunktury gospodarczej do 1930 r. Wynikiem ustępstw francuskich w polityce niemieckiej było osłabienie soju-szu polsko-francuskiego. Dyplomacja angielska uznała Piłsudskiego za zdolne-go do porozumienia z ZSRR, Niemcami i Litwą udzielając Polsce poparcia.W sierpniu 1928 r. w Paryżu podpisano Pakt Brianda-Kelloga: wyrzeczenie się wojny jako metody działań politycznych. Uzupełnieniem układu był Protokół Litwinowa podpisany w lutym 1929 r. w Moskwie.

Podobne prace

Do góry