Ocena brak

Polityka kursowa

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

W przypadku prowadzenia przez władze gospodarcze danego kraju określonej polityki kursowej, będącej wypadkową ogólnej polityki ekonomicznej, muszą zostać przesądzone trzy bardzo istotne kwestie:

1)poziom kursu walutowego

- dokonuje się bardzo istotnego i w praktyce bardzo trudnego wyboru między kursem równowagi zewnętrznej (obrotów płatniczych) a kursem niższym, uwzględniającym kwestie równowagi wewnętrznej.

2)jednolitość kursu walutowego

- czy kurs ma być jednolity dla wszystkich operacji ujmowanych w bilansie płatniczym, kusy bwiem mogą być różnicowane według różńych kryteriów.

3)zmienność kursu walutowego

- wynika z istoty systemu płynnego kursu walutowego, stosowanego obecnie powszechnie w krajach rozwiniętych gospodarczo.Zasady regulujące te trzy kwestie określają bowiem charakter polityki kursowej danego kraju. Ich znaczenie przejawia się w nie tylko w silnym wpływie na wielkość i dynamikę obrotów handlu zagranicznego, bilans płatniczy.

Uwarunkowania polityki kursowej

- charakter prowadzonej polityki kursowej zależy od wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

Wśród czynników zewnętrznych istotną rolę odgrywa przynależność do międzynarodowych organizacji gospodarczych i finansowych ustalających m.in. wspólne zasady polityki kursowej dla swoich członków.

Z czynników o charakterze wewnętrznym należy wymienić założenia polityki monetarnej i budżetowej, określające zakres swobody manewru dla polityki kursowej, zdeterminowanej stanem gospodarki wewnętrznej. Jego podstawowymi kierunkami są: PKB, tempo inflacji, Stopa %, deficyt budżetowy.

Podobne prace

Do góry