Ocena brak

Polityka Keynesa wobec polityki państwa

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

J.M.Keynes jest uważany za twórcę nowoczesnej makroekonomii. Podstawy teorii K. wyłożył w swojej pracy" Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza" która dokonała przewrotu w ekonomicznym myśleniu zjawiskach gospodarczych i szybko zyskała sobie wielu zwolenników wśród młodszej generacji ekonomistów. Idea tej teorii ukształtowała się pod silnym wpływem wielkiej depresji gospodarczej w świecie kapitalistycznym, której towarzyszyło masowe bezrobocie, niski stopień wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i duże dysproporcje w podziale dochodów pomiędzy różne grupy ludności. K. krytykował prawa rynku Saya, z którego wynikał że każda podaż stwarza dla siebie popyt. K. wykazał że nagromadzone przez podmioty gspod.

Oszczędności nie przekształcają się automatycznie w inwestycje dlatego nie występuje automatyczna równowaga między wzrostem produkcji i wzrostem wydatków.Teoria K. zbudowana jest na zasadzie triady obejmującej diagnozę, zagrożenia i terapię, powstała jako reakcja na wielki kryzys eknomiczny,wystąpił wtedy spadek PKB i wzrost bezrobocia Spadł poziom inwestycji ii notowania giełdowe. .Keynes proponował

-Zwiększenie progresji opodatkowania wysokich dochodów przy jednoczesnym wzroście świadczeń społecznych na rzecz grup biedniejszych.

-Preferencje dla działalności inwestycyjnej- obniżenie stopy podatkowej od zysków przeznaczonych na inwestycje- mechanizm bezpośredniej zachęty do inwestowania. -Odpowiednia manipulacja wielkością globalnych wydatków rządowych — np. na inwestycje i roboty publiczne

Główne założenia szkoły Keynesa -Produkcja określana jest przez globalny popyt -Zmiana ilości pieniądza wpływa na zatrudnienie

-Bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu Państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i monetarnej państwa.

W latach 70 gospodarki zbudowane w oparciu o silny interwencionizm zaczęły jednak cierpieć na liczne przypadłości, takie jak systematyczny wzrost bezrobocia przy jednoczesnym wzroście inflacji, oraz brak pozytywnej reakcji rynku na interwencjonistyczne pobudzanie, które to przypadłości były niewytłumaczalne w świetle teorii Keynesa. Go spodarki te zaczęły tracić rozpęd, a ich rządy popadać w coraz większe zadłużenie.Na skutek tego pod koniec lat 70 nastąpił odwrót od tej teorii a popularność zaczęły odzyskiwać szkoły ekonomiczne wychodzące z zasad klasycznej ekonomii w tym zwłaszcza monetaryzm i ekonomia neoklasyczna.

Podobne prace

Do góry