Ocena brak

Polityka handlowa i jej narzędzia

Autor /Mikolaj Dodano /03.06.2011

Państwo posługuje się różnymi środkami administracyjnymi– ograniczenia przedmiotowe lub terytorialne

używa się różnych narzędzi:

 • cła – narzędzia taryfowe

 • nietaryfowe – pozataryfowe i parotaryfowe

 • środki pozataryfowe są to wszystkie rodzaje regulacji, działań, procedur i środków przedsięwziętych przez rządy, które w efekcie mogą wywierać ograniczający wpływ na handel międzynarodowy

Klasyfikacja narzędzi polityki handlowej

 • taryfowe–cła–tworzą barierę wartościową importu – powiększają cenę towaru

 • parotaryfowe – oddziaływają na cenę importu ale nie są cłami,

 • opłaty wyrównawcze, podatki – VAT, akcyza

 • pozataryfowe - głównie bariery administracyjne

 • Środki taryfowe - cło

Opłata pobierana przez państwo od przywozu, wywozu i przewozu towarów w momencie przekraczania granicy celnej

Funkcje cła:

 • fiskalna–dostarczanie środków do budżetu państwa

 • ochronna–produkcja krajowa mniej zagrożona

Typy ceł ze względu na kierunek przepływów importowe – opłaty pobierane przy imporcie

eksportowe – pobierane od sprzedaży za granicę

tranzytowe – coraz częściej się znosi

podstawa wymiaru cła

 • od wartości - % wartości towarów

 • ilościowe/specyficzne – ustalane w jednostkach pieniężnych od jednostki miary

 • mieszane/kombinowane – połączenie wartości i ilości

 • alternatywne – jak wyżej ale alternatywa – (np. 20% wartości ale nie mniej niż 1000$)

 • Rodzaje ceł z punktu widzenia zagr polityki ekon

 • autonomiczne – państwo samo wprowadza – samodzielną nie uzgodnioną z nikim decyzją

 • umowne – państwa porozumiewają się

zasadaklauzula najwyższego uprzywilejowania, cła:

minimalne – kraje mające klauzulę

maksymalne – nie ma klauzuli

Środki parataryfowe

 • opłaty wyrównawcze – obciążenie importu lub dodatek do ceł

 • opłaty fiskalne i specjalne– różne obciążenia traktowane jako zapłata administracji za usługi na rzecz handlu zagr

 • podatki wew– dodatkowe opłaty nakładane na import po ocleniu

 • podatek graniczny– szerszy zasięg niż cło – może obejmować wszystkie towary importowane

 • podatki konsumpcyjne/akcyza – w UE, podatek pośredni– obejmuje towary przy sprzedaży

środki pozataryfowe

ograniczenia ilościowe– kwoty, kontygenty nietaryfowe

 • bezpośrednie wyznaczenie przez państwo ilości lub wartości określonych dóbr, które mogą być wwiezione do kraju w określonym czasie

 • ściśle określony limit maksymalnej wielkości importu/eksportu/tranzytu

 • wielkość kontygentu- postać ilościowa (kontygent ilościowy) lub wartościowa (kontygent wartościowy) główny cel ograniczeń ilościowych:

 • ochrona produkcji krajowej przed zagranicą,

 • poprawa bilansu płatniczego przez ograniczenie wydatków dewizowych

 • poprawa terms of trade

środki pozataryfowe całkowity zakaz importu– embargo -prawny zakaz operacji handlowych

 • może dotyczyć określonych grup towarów importowanych z niektórych krajów lub obejmować import z wszystkich krajów

 • stosuje się głównie ze względów polit i może mieć charakter dyskryminacyjny

 • może być stałe lub okresowe

 • mogą być bezwzględne– np. leki, narkotyki

 • względne–po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia

środki pozataryfowe koncesje i licencje importowe lub eksportowe

 • pozwolenia przywozu lub wywozu

 • licencjonowanie obrotów zmierza do zmniejszenia ilości podmiotów handlujących danym towarem

 • licencje najczęściej towarzyszą kontygentom ilościowym

 • licencje wprowadza się na towary strategiczne dla kraju

 • licencje importowe wspierają krajową produkcję zagrożoną przez konkurencję zagraniczną

 • środki pozataryfowedobrowolne ograniczenia eksportu

 • stosunkowo nowa forma ograniczeń ilościowych

 • zobowiązanie kraju eksportującego, że po pewnym okresie eksport nie przekroczy określonej wartości;

 • dzieje się to pod presją importera

są 3 typy dobrowolności

 • ograniczenia jednostronne wprowadzane z własnej inicjatywy przez kraj eksportera

 • ograniczenia jednostronne, wynikające z dwustronnych negocjacji

 • ograniczenia dwustronne zawierane w ramach układu wielostronnego

środki pozataryfowe ograniczenia dewizowe

środki pozataryfowenormy techniczne i sanitarne

 • zyskują na znaczeniu

 • wprowadzają je państwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony środowiska, spełniania wymagań technicznych dotyczących towarów

 • bardzo skuteczne przeciw słabszym technologicznie konkurentom

 • trudno udowodnić protekcjonizm

środki pozataryfowezakupy rządowe

 • są dokonywane przez rząd, agencje rządowe, instytucje publiczne oraz firmy podlegającej silnej regulacji rządowej

 • są często bez przetargów lub nie publikuje się o nich inf

środki pozataryfowemechanizm kursów walutowych

 • zmiany kursu walutowego wpływają na bilans handlowy i na gospodarkę

 • dewaluacja – obniżenie kursu walutowego w stosunku do walut lub złota powoduje że nasz eksport staje się za granicą tani a następuje wzrost cen towarów z importu

 • rewaluacjapodwyższenie kursu waluty krajowej – wzrost cen w eksporcie wyrażony w walutach obcych, których kursy spadły w stosunku do naszej waluty; następuje spadek cen towarów z importu *dewaluacja korzystna dla bilansu handlowego i płatniczego – wzrost eksportu, zatrudnienia, zdolności konkurencyjnej

 • rewaluacja niekorzystnie wpływa na bilans – ale może ułatwić zaopatrzenie rynku wewnętrznego i pobudzać konkurencję na rynku wewnętrznym

środki pozataryfowewymóg składnika krajowego

ten środek może przybierać 2 formy:

 • zobowiązania krajowego podmiotu kupującego importowane wyroby do pokrycia określonej części popytu zakupami na rynku wewnętrznym

 • żądania, aby wszyscy producenci wyrobów finalnych działający na danym rynku pokrywali pewną część popytu na podzespoły i części potrzebne do ich wykonania dostawami z rynku krajowego

środki pozataryfoweReguły pochodzenia

 • Zasady określające jaka część wartości produktu sprzedawanego na warunkach preferencyjnych musi być dodana na obszarze danego ugrupowania integracyjnego

 • W obrotach preferencje celne uzyskiwały artykuły wyprodukowane na terenie danego ugrupowania

 • Różnica – wymóg składnika krajowego chroni rynek jednego kraju

 • Reguły pochodzenia – rynek ugrupowania integracyjnego

Podobne prace

Do góry