Ocena brak

Polityka dochodowa

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Poziom i struktura dochodu – dochodynetto i brutto lub nominalne i realne.

Netto i brutto- przed i po opodatkowaniu(z opodatkowaniem brutto), tu wpływa polityka fiskalna, gdy istnieje progresja podatkowa to może mieć bardzo duży wpływ.

Nominalny i realny – wiąże się z polityką pieniężną, bo określona ilość pieniądza to nominalna, a realna to siła nabywcza tego pieniądza. Równe są gdy inflacja jest zerowa. Są trzy rodzaje:

  • stopa inflacji jest równa stopie wzrostu dochodu nominalnego, płaca realna wtedy także się nie zmienia;

  • stopa wzrostu płacy nominalnej jest wyższa od stopy inflacji, wtedy płaca realna jest wyższa;

  • stopa inflacja wyższa od stopy wzrostu płac, to nominalna jest wyższa. Nominalna rośnie, a realna spada, gdy duża inflacja, występuje tu podatek inflacyjny.

Ujemna stopa%- gdy stopa inflacji jest wyższa od nominalnej stopy%.

Państwo wpływa na poziom dochodu za pośrednictwem polityki podatkowej. Istnieje tu duży problem kontroli tempa wzrostu płac, a zwłaszcza relacji między tempem wzrostu płac, a tempem wzrostu wydajności pracy. Gdy płaca szybciej niż wydajność to koszty. To istotne z punktu widzenia inflacji, bo i ona, gdy koszty. Ważne też z pkt. widzenia konkurencyjności, a także z pkt. widzenia gospodarki narodowej, konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Np. mielismy w Polsce przewagę w produkcji tekstyliów. Polska ją powoli traci, mimo że zarabia się 10 razy mniej , niż w przemyśle lekkim krajów europejskich, ale i wydajność jest10 krotnie niższa. A więc kraj nie ma przewagi.

Problem; jak państwo może kontrolować te relacje? W sektorze prywatnym jest to prostsze, bo właściciel sam je kontroluje, bo tu problem zysku. Natomiast w sektorze państwowym nie ma funkcji kontrolnej zysku. Istnieje za to trójstronna komisja mająca regulować tą relację, w jej skład wchodzą- pracodawcy, pracobiorcy(zw.zawodowe) i państwo. W tych ramach ustala się wskaźnik wzrostu płac i jego powiązania ze wzrostem wydajności. Powinien być wyższy od tempa inflacji. Uzgodnienia nie są łatwe.

Problem: czy państwo potrafi wymusić przestrzeganie tego wskaźnika? Nasze państwo jest słabe, więc jest zjawisko wzrostu płac wyższego, niż uzgodnione. To niebezpieczne zjawisko.

Jest jeszcze jeden sposób oddziaływania państwa na poziom płac – ustawowe określenie poziomu płacy minimalnej, jest także ustalane w ramach komisji trójstronnej. Państwo w ramach polityki osłony mało zarabiających ustala pewne minimum. To minimum jest często wiązane ze społecznym minimum egzystencji. Ma to skutki negatywne, twierdzi się, że płaca minimalna to jedna z przyczyn bezrobocia, nie pozwala na kształtowanie się płacy na poziomie, który by równoważył podaż i popyt na pracę. Nie pozwala na obniżenie się płacy do poziomu, który by spowodował wchłonięcie nadwyżki pracy.

Na ustalaniu minimum, szczególnie, gdy jest ona wysoka w stosunku do przeciętnej tracą ludzie zaczynający pracę, bo nie jest możliwe zaoferowanie im płacy. Są różne próby obejścia tej przeszkody, np. żeby absolwentom szkół średnich i wyższych moc płacić mniej, lub na terenach dużego bezrobocia. Gdy poziom płacy minimum jest niski, a zasiłku wysoki to ludzie nie mają motywacji do pracy. W Stanach Zjednoczonych podniesiono płacę minimum i zamrożono na 10 lat, to też jest jakiś sposób na złagodzenie jej złych wpływów.

Konkluzja- lepszym rozwiązaniem sa ubodzy pracujący niż bezrobotni. Skutki bezrobocia są znacznie bardziej złożone i bardziej szkodliwe dla gospodarki i człowieka.

Zamrożenie płac i cen –gdy tempo inflacji jest bardzo wysokie, w Polsce na początku lat 90 też o tym myślano, kilka razy było w Ameryce Łacińskiej. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo zamrożone trzeba wreszcie odmrozić(bo sparalizowałoby to gospodarkę), a wtedy wzrost płac i cen zaczyna nabierać tempa, niejako nadrabia czas zamrożenia, bo zostało stłumione, a nie wygaszone. Efekt pozytywny byłby tylko wtedy, gdyby w okresie zamrożenia udało się wyeliminować wszystkie czynniki inflacjogenne. To się nikomu nie udało, bo bez udziału mechanizmów rynkowych, cenowych nie da się tego zrobić.

Podobne prace

Do góry