Ocena brak

Politologiczne podejście w badaniach administracji publicznej

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Rozwój tego podejścia należy łączyć z istotnym przeniesieniem nacisku w badaniach nad administracją z normatywnych aspektów jej działania na cały kompleks politycznych uwarunkowań jej aktywności.” W Polsce – początek podejścia w latach 70. XX w.

Źródła podejścia:

 • opinia części prawników o „polityczności” nauki o administracji

 • amerykańska wersja „political science” - potrzeba zajmowania się państwem i jego funkcjami, rządem, instytucjami, ich mechanizmami i skutkami działań administracji publicznej

 • propozycje UNESCO z 1948r. dotyczące tematyki wykładu z nauki o polityce zawierające postulat objęcia nią także badań nad administracją publiczną

 • erozja poglądu, iż polityka i administracja to dwie zupełnie odseparowane od siebie sfery

 • studia prawnicze okazały się dalece niewystarczające do wyjaśnienia tak wielostronnie uwarunkowanego i złożonego problemu badawczego

Ewolucja badań politologicznych nad administracją publiczną

 • zmienny w czasie zakres przedmiotu badań spowodowany zmianami w sposobach rozumienia pojęcia administracji publicznej (przemiany metodologiczne i teoretyczne w nauce o polityce i związane z tym krzyżowanie się koncepcji i szkół politologicznych)

 • próba przezwyciężenia bałaganu naukowo-koncepcyjnego – 2 wymiary badań nad administracją według Andrzeja Jabłońskiego:

1.) Poziomy życia politycznego w nauce o polityce – administracja publiczna pojawia się na poziomie „ponadjednostkowym” (mezostruktury życia politycznego – wszelkiego typu organizacje polityczne i biurokratyczne)

2.) Wymiar badań metodologicznych (rozwój różnorodnych podejść metodologicznych)

Wielość różnego rodzaju ujęć badawczych wypracowanych przez politologię, które są często uwikłane w spory odnośnie terminów kluczowych, dodatkowo komplikowane przez wzajemne przenikanie się tych ujęć. Główne grupy orientacji badawczych:

a) Tradycyjne

 • formalnoprawne i historyczne ujmowanie życia politycznego

 • szkoła instytucjonalna polityki (działanie różnego rodzaju instytucji w praktyce)

 • badanie procesów politycznych (w tym mechanizmów działania administracji)

b) Nowoczesne (procesualne rozumienie administracji publicznej) ujmowanie:

 • behawioralne (układ relacji opisywanym w kategoriach władzy i rządzenia, konfliktu i wpływu)

 • strukturalno-funkcjonalne (funkcje administracji publicznej)

 • decyzyjne (administracja publiczna jako mechanizm decyzyjny)

c) Analiza systemowaintegracja wszystkich ujęć wychodząc z założenia, że konieczna jest analiza związków między administracją a otoczeniem, w którym funkcjonuje. W ujęciu tym administracja publiczna:

 • to podsystem systemu politycznego, którego granice są trudne do dokładnego sprecyzowania

 • obejmuje podmioty mające status prawno-polityczny, lokujący je w obszarze politycznej władzy wykonawczej

 • cechuje się względnym, warunkowanym charakterem systemu politycznego, poziomem stabilności

 • spełnia znaczące funkcje będące pochodnymi funkcji systemu politycznego, zapewniające jego trwałość, stabilności i ciągłość

 • treścią jej aktywności jest podejmowanie decyzji zmierzających do autorytatywnego rozdziału dóbr i usług publicznych

Wnioski:

 • bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie politologicznego rozumienia administracji

 • bogactwo rozważań z jednoczesnym chaosem terminologicznym w opisie, będącym efektem poszerzania perspektywy wyjaśniania mechanizmów funkcjonowania administracji na gruncie politologii

Podobne prace

Do góry