Ocena brak

Politologia- GENEZA PAŃSTWA

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Politologia- GENEZA PAŃSTWA

Transkrypt

GENEZA PAŃSTWA
Wykład 2

Rolnictwo; gospodarka żarowo-kopieniacza;
chów owiec, bydła, kóz, świń; wyrób naczyń
glinianych; wynaleziono tkactwo; wymiana
towarowa; pojawianie się pierwszych
osiedli; udomowienie psa

Epoka
kamienia
Człowiek
schodzi z
drzewa

Rewolucja
neolityczna

Epoka
brązu

Głównie koczowniczy
tryb życia; zbieractwo,
myślistwo,
prymitywne narzędzia

Epoka
żelaza

Początek
pierwszych
państw

2 procesy, które spowodowały
przyspieszenie powstania
państwa:


Gospodarka
irygacyjna
Przywiązanie do ziemiBudowanie
świątyń

Koczownicy XI X/XX w.
Australijscy
Buszmeni,
 stepowe ludy Azji
(Mongołowie,
Kazachowie, Kirgizi),
 Afryki (Beduini,
Fulbe),
 Ameryki Południowej
(Borowie).


Instytucja
państwa
jest słaba, a
liczą się:
rodzina i
plemię

Rodzina i plemię u ludów
koczowniczych daj ą:
bezpieczeństwo zewnętrzne,
pomoc,
 ochronę porządku,
stanowienie prawa,
 „identity” - tożsamość.


Teorie powstania państwa
Teistyczna
 Umowy społecznej
 Pariarchalna
 Patrymonialna
 Podboju
 Podziału społeczeństwa


Teoria teistyczna
Państwo jest tworem boga lub bogów
Element mitologii greckiej i rzymskiej
Sakralizacja władzy i osoby władcy w
sposób praktyczny ułatwiała
rządzenie
 Św. Augustyn (354-443)
 Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274)


Teoria umowy społecznej


Powstanie państwa jest
konsekwencją zawarcia umowy
pomiędzy członkami społeczeństwa.Zawiera się 2 umowy:
– O zjednoczeniu się
– O podporządkowaniu się

Zanim zawarto umowy


Thomas Hobbes: przed zawarciem
umowy istniał stan powszechnej
dzikości, walki wszystkich przeciw
wszystkim.Jan Jakub Rousseau: przed
zawarciem umowy społecznej istniał
stan powszechnej szczęśliwości.

Umowa społeczna


Do niej nawiązywali już w
starożytności Epikur, Platon,
Cyceron, a później Spinoza,
Hobbes, Rousseau, Lock i Kołłątaj

Koncepcja patriarchalna
Państwo wywodzi się od wspólnoty
rodzinnej i jest zorganizowane w podobny
sposób
Więzy krwi” – koncepcja, że wszyscy
żyjący w państwie pochodzą od
wspólnego przodka

Teoria patrymonialna
Zakłada, że państwo powstało w
wyniku rozrostu pierwotnego
dominium ziemskiego, do którego
sukcesywnie dołączano obszary
sąsiednie
Połączenie elementu posiadłości
(dominium) z elementem władzy
(imperium)

Teoria patrymonialna - c.d.
Ulubiona koncepcja średniowiecza
Usprawiedliwia hierarchię lenną i
feudalną

Koncepcja podboju


Jakieś ludy zdobywały przewagę
ekonomiczną i militarną nad innymi i
zawojowywały nowe obszary razem z
ludnościąRządzący - rządzeniStruktury do utrzymania porządku

Koncepcja podboju - c.d.
Sarmaci
szlachta
 W wyniku podboju szlachta w sposób
naturalny uzyskuje monopol na władzę
Lech GumplowiczKoncepcja ta stała się popularna pod
koniec XIX

Koncepcja podziału
społeczeństwa
Państwo powstało w wyniku
podzielenia się społeczeństwa na 2
antagonistyczne klasy, z których jedna
stała się właścicielem środków
produkcji, a druga nie
 „Proletariat” od „proles” = potomek
Marks i Engels - „koncepcja
marksistowska”

Podobne prace

Do góry