Ocena brak

Politologia - Demokracja

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie ppt Politologia - Demokracja

Transkrypt

Demokracja

Wykład 5

 

 

Ustrój polityczny
= „reżim polityczny
całokształt instytucji politycznych i
relacje między nimi, oraz zasady i
reguły, na podstawie których
funkcjonują
 

 

Demokracja
Połączenie:
1. „demos” (ludzie) i
2. „kratos” (rządy, siła)
= rządy ludu

 

 

Dziś demokracja
oznacza nie tyle rządy ludu, ale to, że
ludzie (społeczeństwo/wyborcy) są
rządzeni w swoim własnym interesie;
(def. negatywna): społeczeństwo
demokratyczne nie zaakceptuje prawa
rządzenia żadnych elit prócz takich,
które zostały powołane przez to
społeczeństwo do rządzenia.
 

 

Typologia państw Platona

 

timokrajca (rządy odważnych –
Sprata)
oligarchia (rządy bogatych)
demokracja (niestabilne i
niekompetentne rządy ludu)
tyrania (ustrój strachu i niewolnictwa)
polis (rządy mędrców, hierarchia,
porządek) – typ idealny, najlepszy.
 

Typologia Arystotelesa
Rządy dobre

Rządy złe

Cechy
charakterystycz
ne

monarchia

tyrania

Rządy jednostki

arystokracja

oligarchia

Rządy grupy
(niewielu)

politea
(połączenie
oligarchii i
demokracji)

demokracja
(rządy wielu ale
niekompetentny
ch)

 

 

Współczesne demokracje

 

Tworzone w XIX w. i później
Odejście od czystych form
starożytnych i pomieszanie ich (np.
monarchia ale i demokracja).
Wspólne dla demokracji starożytnych i
współczesnych:
a)
zasada wolności
b)
zasada równości
c)
zasada większości
 

Różnice między demokracją
starożytną i współczesną
Historiozofia
Podmiot władzy
Wolność
 

 

Historiozofia
W starożytności (ale i w erach
nowożytnych uważano), że system
polityczny rządzi się swoimi prawami
(bez odniesienia do systemu
ekonomicznego czy społecznego
Oraz że systemy przechodzą jeden w
drugi. Kiedy jeden system dotrze już
do swojego kresu, zmienia się w inny.
 

 

Podmiot władzy
Demokracja ateńskawładza w
rękach tych, którzy mieli czas ją
sprawować = wolni i zamożni
mężczyźni.
„Obywatele” – ok. 1/10 ludności
Aten.
 

 

Wolność
W starożytności wolność rozumiano
jako prawo uczestniczenia w
kierowaniu sprawami państwa.

 

Dziś – bardziej liberalne rozumienie
oprócz tego co w starożytności, także
i zakres praw wolności
indywidualnych i gwarancje, że będą
przestrzegane.  

Konstytucja
Termin „konstytucja” pochodzi z ok.
XVI w.
Pierwsze konstytucje pisane:
 Konstytucja stanu Virginia (1776),
 amerykańska (1787),
 francuska (1791),
polska 3 Maja (1791)
 

 

Pierwsze pisane konstytucje
Konstytucje te (bez polskiej) określają
zasady działania państwa, przyznają
władzę ludowi, określają system
reprezentacji czyli skład i uprawnienia
władzy.
Przyjmują podział władz na władze:
ustawodawczą,
 wykonawczą,
 sądowniczą.


 

 

Prowizje nt. ochrony praw
człowieka
Habeas Corpus Act z 1679 w UK –
ochrona obywateli przed arbitralnym
pozbawieniem wolności). Habeas... –
początek nowożytnej demokracji.
Bill of Rights z 1689 r.
W USA i Francji akty regulujące praw
człowieka i obywatela – XVIII w.
 

 

Ruch robotniczy XIX w.
Nurty odrzucające porządek
społeczny i demokrację:
anarchizm (trzeba zlikwidować
instytucję p.) i
marksizm (ruch komunistyczny;
walka w ramach struktur
demokratycznych, ale jak przejmiemy
wł. to je zlikwidujemy).
 

 

Zderzenie modeli
społecznych
Model kultury mieszczańskiej – sfera
interesów prywatnych.
Model kultury robotniczej – człowiek
aktywny politycznie na wszystkich
szczeblach – partia, samorząd,
działalność informacyjna i
edukacyjna wśród mas
robotniczych .
 

 

De Jouvenel
„Istnieje mniejsza różnica między
dwoma deputowanymi, z których
jeden jest rewolucjonistą, a drugi
nim nie jest, niż między dwoma
rewolucjonistami, z których jeden
jest deputowanym, a drugi nie”.
 

 

Przemiana parlamentu
Pod wpływem wpuszczenia partii
robotniczych do parlamentu ukształtował
się nowy podział partii wewnątrz
parlamentu: na prawicę i lewicę.
Prawica – partie, które aprobowały
istniejące stosunki gospodarcze
Lewica – partie głoszące konieczność ich
zastąpienia innym, socjalistycznym
modelem gospodarki.
 

 

Lewica
Od francuskich Stanów Generalnych
Składały się z arystokracji,
duchownych i przedstawicieli
plebsu.
Po prawej stronie króla siadali
zwolennicy króla i tradycyjnego
porządku społecznego (arystokracja i
duchowieństwo).
 Ich przeciwnicy siadali po lewej stronie
 
króla („commons” - plebs).


 

W klasycznym
zachodnioeuropejskim
podziale
Lewica chce interwencji państwa w
gospodarkę, wzmocnienia wolności
politycznych i ekonomicznych i dążenia
do wyrażenia prawem równości ludzi
(nurt socjaldemokratyczny, ethos partii
robotniczych).
 

 

W klasycznym
zachodnioeuropejskim
podziale

 

Prawica chce zagwarantowania
jednostkom możliwie
najdogodniejszych dla nich
warunków (obrona status quociąg
dalszy nurtu ethosu
mieszczańskiego i porządku sprzed
partii robotniczych, liberalizm
gospodarczy, ograniczona funkcja
 

Podobne prace

Do góry