Ocena brak

Polisa ubezpieczeniowa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011

Charakterystyka

Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Tradycyjnie wystawiany jest przez ubezpieczyciela ubezpieczającemu. Istnieje pewien minimalny zbiór danych, które powinny znaleźć się na polisie. Są to między innymi: dane ubezpieczającego. W przypadku osób fizycznych najczęściej wymagane jest imię i nazwisko, adres i numer pesel. Gdy ubezpieczającym jest osoba prawna ubezpieczyciel zazwyczaj wymaga większej ilości danych.


Należą do nich nazwa firmy, adres siedziby firmy, regon, NIP, PKD podstawowej działalności lub działalności związanej bezpośrednio

z zawieranym ubezpieczeniem. Oprócz tego na polisie powinny znaleźć się także dane ubezpieczonego (jeśli polisę zawierana jest przez osobę inną niż ubezpieczony). W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel wymaga także danych uposażonego lub uposażonych z umowy ubezpieczenia. Kolejnym niezbędnym elementem polisy ubezpieczeniowej jest okres ubezpieczenia, najczęściej 1 rok. Ponadto na polisie powinno się umieścić sumę ubezpieczenia.


W niektórych przypadkach suma ubezpieczenia to minimalna suma gwarancyjna, którą nakłada na nas ustawodawca. Najczęściej w takich przypadkach na polisie znajdziemy informację, że sumą ubezpieczenia jest minimalna suma gwarancyjna zgodnie z odpowiednią ustawą. W większości ubezpieczeń dobrowolnych ubezpieczyciel stosuje franszyzy redukcyjną lub integralną. Wysokości tych franszyz zazwyczaj są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jednak gdy wysokość franszyzy różni się od tych w ogólnych warunkach ubezpieczenia powinno się umieścić odpowiedni zapis w polisie ubezpieczeniowej.


Wystawiający polisę ma obowiązek umieszczenia na niej informacji o rodzaju ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie. Ponadto wszelkie postanowienia dodatkowe lub odmienne od ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia winno się umieszczać w treści polisy. Zwyczajowo moment dostarczenia polisy ubezpieczającemu wyznacza początek ochrony ubezpieczyciela.


Rodzaje

W zależności od udziału w polisie elementu oszczędnościowego, polisy na życie dzielimy na dwie grupy:

  • polisy ochronne
  • polisy ochronno-oszczędnościowe
W zależności od podziału oraz terminu wypłaty zgromadzonych środków ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe możemy podzielić na cztery kategorie:

Podobne prace

Do góry