Ocena brak

Polecenia bazy danych

Autor /RownMemepeame Dodano /13.09.2005

NARZĘDZIE IBCONSOLE

JEST NARZĘDZIEM, W KTÓRYM MOŻEMY STWORZYĆ BAZĘ DANYCH. UMOŻLIWIA PODGLĄDANIE OBIEKTÓW BAZY DANYCH JAKIMI SĄ TABELE I WIDOKI

MENU START/ PROGRAMY/ INTERBASE/ IBCONSOLE


NARZĘDZIE INTERBASE MANAGER

POZWALA NA USTALENIE CZY SERWER INTERBASE MA BYĆ WYWOŁYWANY AUTOMATYCZNIE PRZY STARCIE SYSTEMU OPERACJNEGO.

STERT/ PROGRAMY/ INTERBASE/ INTERBASE SERVER MANAGERTWORZENIE BAZY DANYCH W INTERBASE

LOGOWANIE
Z MENU SERWER WYBIERAMY:
POZYCJĘ LOGIN
UŻYTKOWNIK SYSDBA (DUŻE LITERY)
HASŁO MASTERKEY (MAŁE LITERY)

PO ZALOGOWANIU SIĘ DO MANAGERA BAZY INTERBASE PRZECHODZIMY DO MENU DATABASE, NASTĘPNIE DO POZYCJI CREATE DATABASE.

W POZYCJI ALIAS WPISUJEMY NAZWĘ BAZY DANYCH.
W PONIŻSZEJ TABELI WPISUJEMY TĄ SAMĄ NAZWĘ. POTWIERDZAMY OK.


WYKONANIE SKRYPTÓW

IBCONSOLE Z MENU TOOLS/ INTERACTIVE SQL/ QUERY/ LOAD SCRIPT


CTRL+E – SKTYPT ZOSTANIE WYKONANY I UTWORZONA ZOSTANIE TABELA.
CTRL+E – CZY CHCEMY ZATWIERDZIĆ TRANSAKCJĘ,
KOMBINACJA KLAWISZY POWODUJE WYKONANIE I UTWORZENIE
POLECEŃ (EXECUTE)
NARZĘDZIE INTERACTIVE SQL

POZWALA NA WPROWADZANIE POLECEŃ SQL I ICH WYKONYWANIE NA BAZIE DANYCH. WYWOŁUJE SIĘ JE Z POZIOMU APLIKACJI

IBCONSOLE Z MENU TOOLS/ INTERACTIVE SQL

WYKONANIE POLECEŃ – NACIŚNIĘCIE CTRL+E (KAŻDORAZOWO)
ZAPYTANIA SQL


SELECT- POLECENIE UŻYWANE DO POBIERANIA DANYCH Z BAZY DANYCH (TABELI LUB WIDOKÓW)

STRUKTURA POLECEŃ SQL

SELECT- OPISUJE NAZWY KOLUMN, WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE, FUNKCJE

FROM- NAZWY TABEL LUB WIDOKÓW

WHERE- WARUNEK (WYBIERANIE WIERSZY)

HAVING- WARUNEK (GRUPOWANIE WYBIERANYCH WIERSZY)

ORDER BY- NAZWY KOLUMN LUB POZYCJE KOLUMN (PORZĄDKOWANIE)

POLECENIE SELECT MUSI POSIĄDAĆ KLAUZULE SELECT ORAZ FROM, POZOSTAŁE OPCJONALNIE.


1. WYBIERANIE WSZYSTKICH KOLUMN
SELECT * FROM KLIENCI;
CTRL+E

WYSZUKUJE WSZYSTKIE KOLUMNY I WIERSZE Z TABELI.


2. WYBIERANIE OKREŚLONYCH KOLUMN
SELECT INIE, NAZWISKO, NIP FROM KLIENCI;
CTRL+E

3. WYBIERANIE Z JEDNOCZESNYM PORZĄDKOWANIEM
SELECT IMIE, NAZWISKO, NIP FROM KLIENCI ORDER BY NAZWISKO ASC;

SELECT IMIE, NAZWISKO, NIP FROM KLIENCI ORDER BY 3 ASC, 2 ASC;

4. WYBIERANIE NIEPOWTARZJĄCYCH SIĘ WIERSZY- DISTINCT
SELECT DISTINCT STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY;


5. WYBIERANIE OKRESLONYCH WIERSZY- WHERE
SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY
WHERE STANOWISKO = ’SPRZEDAWCA’;

W PRZYPADKU KOLUMN TYPU ZNAKOWEGO, DATY, CZASU WARTOŚCI, DLA KTÓRYCH SPRAWDZAMY WARUNEK MUSZĄ BYĆ OTOCZONE APOSTROFEM.

PRZY PORÓWNYWANIU KOLUMN TYPU ZNAKOWEGO NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ROZRÓŻNIANE SĄ WIELKIE I MAŁE LITERY.

DLA KOLUMN TYPU NUMERYCZNEGO JAK NP. INTEGER, SMALLINT WARTOŚCI DO PORÓWNYWANIA NIE SĄ OTOCZONE APOSTROFEM.


SELECT NR_KLIENTA, NR SAMOCHODU, NR PRACOWNIKA_WYP, CENA_JEDN FROM WYPOZYCZENIA WHERE CENA_JEDN>=100;03.10.06


OPERATORY AND ORAZ OR

KIEDY W WARUNKU UŻYWAMY OPERATORA AND, ABY WIERSZ ZOSTAŁ ZAWARTY W WYNIKU, OBA WARUNKI POŁĄCZONE OPERATOREM AND MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE TZN. MUSZĄ ZWRÓCIĆ WARTOŚĆ PRAWDY (TRUE).

WARTOŚĆ Z OPERATOREM OR ZWRÓCI WARTOŚĆ TRUE GDY PRZYNAJMNIEJ JEDNA ZE STRON ZWRÓCI WARTOŚĆ TRUE.

SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY WHERE STANOWISKO = ‘SPRZEDAWCA’ AND DZIAL = ‘OBSLUGA KLIENTA’;

SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY WHERE STANOWISKO = ‘SPRZEDAWCA’ OR DZIAL = ‘TECHNICZNY’;

OPERATORÓW AND I OR MOŻEMY UŻYWAĆ RAZEM DO BUDOWY BARDZIEJ ZŁOŻONYCH WARYNKÓW.

SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY WHERE STANOWISKO = ‘KIEROWNIK’ AND DZIAL = ‘OBSLUGA KLIENTA’ OR DZIAL = ‘TECHNICZNY’ ORDER BY DZIAL, NAZWISKO;


POWYŻSZE ZAPYTANIE ZWRÓCI PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA STANOWISKU KIEROWNIKA W DZIALE OBSŁUGA KLIENTA ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW W DZIALE TECHNICZNYM, UPORZĄDKOWANYCH WG DZIAŁU A NASTĘPNIE WG NAZWISKA.


NAWIASY POZWALAJĄ OKREŚLIĆ KOLEJNOŚĆ SPRAWDZANIA WARUNKÓW:


SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY WHERE STANOWISKO = ‘KIEROWNIK’ AND ( DZIAL = ‘OBSLUGA KLIENTA’ OR DZIAL = ‘TECHNICZNY’ ) ORDER BY DZIAL, NAZWISKO;


PREDYKAT IN

POZWALA PORÓWNAĆ WARTOŚĆ DO WARTOŚCI ZE ZBIORU. WARTOŚCI TYPU ZNAKOWEGO, DATY, CZASU OTOCZONE APOSTROFEM.

SELECT IMIE, NAZWISKO, STANOWISKO, DZIAL FROM PRACOWNICY WHERE STANOWISKO IN (‘SPRZEDAWCA’, ‘KIEROWNIK’);


PREDYKAT BETWEEN

POZWALA SPRAWDZIĆ CZY DANA WARTOŚĆ ZAWIERA SIĘ MIĘDZY DWIEMA WSKAZANYMI WARTOŚCIAMI.

SELECT MARKA, TYP, ROK_PROD, KOLOR POJ_SILNIKA FROM PRACOWNICY WHERE POJ_SILNIKA BETWEEN 1100 AND 1000;


WYBIERANIE WARTOŚCI NULL

WYBIERANIE WIERSZY Z TABELI, KTÓRYCH JEDNO Z PÓL ZAWIERA WARTOŚĆ PUSTĄ NULL POLEGA NA UŻYCIU PREDYKATY NULL.

SELECT IMIE, NAZWISKO, ULICA, MIASTO FROM KLIENCI WHERE NR_KARTY_KREDYT IS NULL;


SELECT IMIE, NAZWISKO, ULICA, MIASTO FROM KLIENCI WHERE NR_KARTY_KREDYT IS NOT NULL;

WYSZUKIWANIE CZĘŚCIOWE- PREDYKAT LIKE

CZĘSTO ISTNIEJE KONIECZNOŚĆ WYSZUKANIA NP. NAZWISK KLIENTÓW, KTÓRE ZACZYNAJĄ SIĘ OD KONKRETNEJ LITERY.


SELECT IMIE, NAZWISKO, ULICA, MIASTO FROM KLIENCI WHERE NAZWISKO LIKE ‘K%’;SELECT IMIE, NAZWISKO, ULICA, MIASTO FROM KLIENCI WHERE NAZWISKO LIKE ‘%SKI’;

MOŻNA STOSOWAĆ NOT, AND I OR.

Podobne prace

Do góry